Μηχανικός Μικροδορυφόρων

Απαραίτητα προσόντα

 Δίπλωμα  Αστροναυπηγού  Μηχανικού  ή  Μηχανολόγου  Μηχανικού  ή  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Αεροναυπηγού με ειδίκευση στους μικροδορυφόρους.

 Εμπειρία  στην  σχεδίαση,  προσομοίωση,  επαλήθευση  και  δοκιμή  αποστολών μικροδορυφόρων,  καθώς  επίσης  και  συμμετοχή  σε  διαστημικές  επιχειρήσεις  (space operations) / αποστολές (missions) τουλάχιστον για 2 έτη.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Γνώση  εφαρμογής  μεθόδων /  διαδικασιών  υπολογισμού  μεγεθών  αποστολής (π.χ. power budget, link budget, propulsion, orbital mechanics etc.)  που  αφορούν  στην  επιλογή  των δεδομένων  για  την  κατασκευή  ενός  μικροδορυφόρου  ανάλογα  με  τις  διαστημικές επιχειρήσεις στις οποίες θα συμμετάσχει.

 Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  διεθνή  συνέδρια  στο  γνωστικό αντικείμενο  της αστροναυπηγικής μηχανικής  ή/και  του μηχανολόγου μηχανικού με ειδική αναφορά στους μικροδορυφόρους.

 Εμπειρία  συμμετοχής  σε  διαστημικές  αποστολές  με  υπευθυνότητα  στην  κατασκευή μικροδορυφόρων.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Διαστημικό Δίκαιο

Απαραίτητα προσόντα

 Πτυχίο Νομικών επιστημών.

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο δίκαιο του διαστήματος  (δίκαιο αέρος και διαστήματος ή δίκαιο διαστήματος και τηλεπικοινωνιών).

 Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα δημοσίου διεθνούς δικαίου και/ ή ιδιωτικού

δικαίου του διαστήματος, σε ζητήματα αδειοδότησης διαστημικών δραστηριοτήτων και εν γένει σε ρυθμιστικά θέματα από πλευράς εθνικού, διεθνούς και  Ευρωπαϊκού δικαίου.

 Εμπειρία  στη  σύνταξη  συμβάσεων  (συμβάσεις  κατασκευής,  εκτόξευσης,  διαχείρισης, ασφάλισης διαστημικών αντικειμένων) και σε θέματα αστικής ευθύνης τρίτων.

 Εμπειρία ενασχόλησης με Ευρωπαϊκά δορυφορικά και εν γένει διαστημικά προγράμματα και ακολουθούμενες  πολιτικές,  σε  διαπραγματεύσεις  συμβάσεων,  σε  χειρισμό  δικαστικών υποθέσεων με συναφές αντικείμενο, καθώς και σε εξωδικαστικό χειρισμό (διαμεσολάβηση, διαιτησία κλπ) κρίσεων.

 Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  συνέδρια  στο  ειδικό  γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης & Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης

Απαραίτητα προσόντα

 Δίπλωμα  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού  Η/Υ,  Τοπογράφου Μηχανικού,  ή  Πτυχίο Τμήματος Σχολής Θετικών Επιστημών.

 Τουλάχιστον  τρία  (3)  χρόνια  εμπειρίας  στον  τομέα  της  τηλεπισκόπησης  και  γνώση  των τεχνολογιών, συστημάτων επεξεργασίας σήματος και εικόνας από δορυφορικά συστήματα.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Εμπειρία σε εφαρμογές τηλεπισκόπησης (γεωργία ακριβείας, επιτήρηση συνόρων, πλοήγηση, προστασία περιβάλλοντος, πρόβλεψη και ανάλυση καταστροφικών φαινομένων κτλ).

 Εμπειρία στην σύνθεση, προγραμματισμό ή/και λειτουργικές προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Galileo & του Copernicus.

 Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  διεθνή  συνέδρια  στο  γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Διαστημικά Συστήματα Δεδομένων

Απαραίτητα προσόντα

 Πτυχίο  Τμήματος  Σχολής  Θετικών  Επιστημών  ή  δίπλωμα  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

 Εμπειρία στην σχεδίαση, προσομοίωση, επαλήθευση και δοκιμή διαστημικών συστημάτων δεδομένων που επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διαχειρίζονται δεδομένα εν‐πτήσει.

 Εμπειρία συμμετοχής σε έργα R&D που αφορούν τεχνολογίες και υλοποίηση διαστημικών συστημάτων δεδομένων που επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διαχειρίζονται δεδομένα εν‐ πτήσει.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε περιοδικά και/ή συνέδρια στο γνωστικό αντικείμενο των διαστημικών συστημάτων δεδομένων που επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διαχειρίζονται δεδομένα εν‐πτήσει ή/και των αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Εξερεύνηση Διαστήματος ‐ Ανθρώπινη Παρουσία στο Διάστημα

 Πτυχίο Φυσικής Διαστήματος ή Διαστημικής επιστήμης ή συναφές.

 Τουλάχιστον  2  έτη  εμπειρίας  στην  σχεδίαση,  προσομοίωση,  επαλήθευση  και  δοκιμή αποστολών δορυφόρων.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  διεθνή  συνέδρια  στο  γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

 Εμπειρία συμμετοχής σε διαστημικές αποστολές εξερεύνησης διαστήματος / πλανητών και έρευνας ανθρώπινης παρουσίας στο διάστημα.

 Γνώση  εφαρμογής    μεθόδων /  διαδικασιών  υπολογισμού  μεγεθών  αποστολής (π.χ. power budget, link budget, propulsion, orbital mechanics etc)  που  αφορούν  στην  επιλογή  των δεδομένων για την αποστολή ενός δορυφόρου για την εξερεύνηση του διαστήματος

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Διαστημική Ρομποτική και Αυτοματισμοί

 Δίπλωμα  Μηχανολόγου  ή  Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού  ή  πτυχίο  Τμήματος  Σχολής  Θετικών Επιστημών, με εξειδίκευση στην διαστημική ρομποτική ή στα συστήματα αυτοματισμών στο διάστημα.

 Τουλάχιστον 2 έτη βιομηχανικής εμπειρίας στην σχεδίαση, προσομοίωση, επαλήθευση και δοκιμή αποστολών δορυφόρων.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Γνώση προγραμματισμού (matlab) με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θεματικές περιοχές όπως η μαθηματική  προσομοίωση, η εξομοίωση, ο σχεδιασμός συστημάτων και η βελτιστοποίηση (optimization).

 Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  διεθνή  συνέδρια  στο  γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

 Εμπειρία  συμμετοχής  σε  διαστημικές  αποστολές  με  υπευθυνότητα  στην  κατασκευή ρομποτικών τμημάτων ή αυτοματισμών δορυφόρων.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας

Δορυφορικές Κατασκευές και Μηχανική Υλικών

Δίπλωμα  Μηχανολόγου  ή  Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού  ή  /  και  Αεροναυπηγού  ή  πτυχίο τμήματος σχολής Θετικών Επιστημών.

 Εμπειρία στη μελέτη σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, δοκιμή/πιστοποίηση υποσυστημάτων δορυφόρων / διαστημοπλοίων.

 Εμπειρία στην χρήση MATLAB, C++, Delphi/Python, εξομοιωτών Satellite Tool Kit, Free flyer, ESATAN, PASTRAN/NASTRAN  ή  άλλων  σχεδιαστικών  προγραμμάτων  και  πακέτων πεπερασμένων στοιχείων και MS office.

 Εμπειρία  στη  σχεδίαση  και  χρήση    μηχανολογικών  ή/και  μικροηλεκτρονικών  κατασκευών πιστοποίησης και δοκιμών τμημάτων δορυφόρων/διαστημοπλοίων (MGSE/EGSE).

 Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  διεθνή  συνέδρια  στο  γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Μηχανικός Δορυφορικών Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικών

 Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

 Τουλάχιστον  2  έτη  εμπειρίας  στην  μελέτη  και  προσομοίωση  δορυφορικών  τροχιών,  τις απώλειες διάδοσης και τα μοντέλα καναλιών των δορυφορικών ζεύξεων, τους αστερισμούς δορυφόρων,  τους  δορυφορικούς  προσομοιωτές  σε  επίπεδο  τροχιακής  μηχανικής  και  link budget και τις τεχνικές βελτιστοποίησης στο φυσικό και δικτυακό επίπεδο. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη και τη διαχείριση ασυρμάτων πόρων σε δορυφορικά δίκτυα και δίκτυα κινητών επικοινωνιών 5G.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  διεθνή  συνέδρια  στο  γνωστικό αντικείμενο της θέσης

 Γνώση 20 τουλάχιστον αντικειμένων στις θεματικές περιοχές εργαλείων προγραμματισμού, υπολογιστικών  μοντέλων  και  διαδικασιών,  γλωσσών  προγραμματισμού,  κρυπτογραφίας, δικτύων, servers, web  εφαρμογών,  προτύπων  ασφαλείας,  λειτουργικών  συστημάτων, αλγορίθμων, θεωρίας παιγνίων, συστημάτων βελτιστοποίησης, δορυφορικών software, κ.α.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Αστροναυπηγός Μηχανικός ή Μηχανικός Διαστημικών Συστημάτων / Επιχειρήσεων

 Πτυχίο Αστροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανικού Διαστημικών Συστημάτων / Επιχειρήσεων.

 Εμπειρία  στην  σχεδίαση,  προσομοίωση,  επαλήθευση  και  δοκιμή  αποστολών  δορυφόρων. Συμμετοχή  σε  διαστημικές  επιχειρήσεις  (space operations) /  αποστολές  (missions) τουλάχιστον για 2 έτη.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Γνώση  εφαρμογής  υπολογιστικών  διαδικασιών  υπολογισμού  μεγεθών  αποστολής  (π.χ. power budget, link budget, propulsion, orbital mechanics etc) που αφορούν στην επιλογή των δεδομένων για την κατασκευή ενός δορυφόρου ανάλογα με τις διαστημικές επιχειρήσεις στις οποίες θα συμμετάσχει.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Οικονομικά Διαστήματος

 Πτυχίο  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  ή  Τμήματος  Σχολής  Θετικών  Επιστημών    ή  Δίπλωμα Μηχανικού

 Μεταπτυχιακό  τίτλο  στον  τομέα  των  Οικονομικών  με  εξειδίκευση  στην  οικονομία  του Διαστήματος.

 Εκτενή  και  ευρεία  γνώση  της  οικονομικής  θεωρίας  καθώς  και  σταθερές  δεξιότητες  στις μαθηματικές και οικονομετρικές μεθόδους σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα.

 Ολοκληρωμένες γνώσεις σε υψηλό επίπεδο στην εφαρμοσμένη και θεωρητική οικονομία με αποδεδειγμένη  εμπειρία  στην  ανάλυση  της  διαστημικής  αγοράς  και  τον  αντίκτυπο  των διαστημικών τεχνολογιών στην εθνική και διεθνή οικονομία.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  διεθνή  συνέδρια  στο  γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

 Εμπειρία συμμετοχής σε διαστημικές αποστολές με υπευθυνότητα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

 Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε περιοδικά και/ή συνέδρια στο γνωστικό αντικείμενο.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Καταληκτική ημερομηνία στελέχωσης θέσεων του οργανισμού: 14 Σεπτεμβρίου 2018

Δειτε ολες τις θέσεις και υποβάλλετε βιογραφικό εδω

Ο ΜΟΒ ενδιαφέρεται να προσλάβει:

  • Χοροδιδάσκαλο εκμάθησης παραδοσιακών χορών σε παιδιά και ενήλικες.
  • Μουσικό για διεύθυνση παραδοσιακής χορωδίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην γραμματεία του Μορφωτικού Ομίλου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 18.00 έως τις 21.00 μέχρι την Παρασκευή 24 Αυγούστου.

Στον Όμιλο Cablel Ελληνικά Καλώδια ενδιαφερόμαστε να συνεργαστούμε με ανθρώπους που διαθέτουν όραμα, φιλοδοξία, ομαδικό πνεύμα και όρεξη για δουλειά. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να εργαστεί στην εταιρία μας και θεωρεί ότι ανταποκρινόμαστε στις φιλοδοξίες του μπορεί να μας αποστείλει το βιογραφικό του.

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα αξιολογούνται σε σχέση με τις ανάγκες του Ομίλου και εξετάζονται από τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού για να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές συνεργασίες. Μετά από την αξιολόγηση του βιογραφικού σας και σε περίπτωση που υπάρξει διαθέσιμη θέση ανάλογη με το αντικείμενο σπουδών, τα προσόντα και την επαγγελματική σας εμπειρία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά.

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

Aποστολη βιογραφικού εδω

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) συνολικά θέσεων Επικουρικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΕΚΚΑ στην Αττική κατά κλάδο, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

3 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
1 ΠΕ ΚΟΙΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία
1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
8 ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
4 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ/ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την έντυπη αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά της Παραγράφου 4, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Βασιλίσσης Σοφίας 135 και Ζαχάρωφ Τ.Κ. 11521, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας υπόψη Γραμματείας (τηλ. Επικοινωνίας 213 2039722-724).

Δείτε εδώ την προκύρηξη

Μέχρι τις 20 Αυγούστου θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού άνω των 18 ετών, για τις 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης θα προσληφθούν 400 άτομα στους Δήμους Σερβίων Βελβεντού, Βοΐου και Εορδαίας και 700 άνεργοι σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μεταξύ αυτών Γενικών Καθηκόντων καθώς και εξειδικευμένου προσωπικού, όπως  χειριστές, οδηγοί, αρχαιολόγοι, βιβλιοθηκονόμοι.

Πηγή

Σελίδα 1 από 3
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ