Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αμιάντου: Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ περιφέρειας και αναδόχου

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αμιάντου () σε χώρο των πρώην Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος ( Α.Ε) στην κτηματική περιοχή Ζιδανίου της Π.Ε Κοζάνης, για την εξυπηρέτηση του έργου: «Εξυγίανση —αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ» Κύριος του έργου και υπεύθυνος για τη διαχείριση του είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Φορέας λειτουργίας του έργου ΧΥΤΑΜ ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.

Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπέγραψε σύμβαση με την Κοινοπραξία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε –ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε και συνεργαζόμενη εταιρία την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε για την εκτέλεση των κάτωθι συμβατικών υποχρεώσεων:
-Μεταφορά των αποβλήτων από το χώρο συσκευασίας ποσότητας έως 25.000 τόνων.
– Φορτοεκφόρτωση και τοποθέτηση εντός του ΧΥΤΑΜ των συσκευασμένων αποβλήτων.
– Τελική κάλυψη του χώρου και αποκατάσταση του με δενδροφύτευση.

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε και αφορά στην κατασκευή του ΧΥΤΑΜ, το δεύτερο στάδιο αφορά στην ασφαλή διάθεση των αποβλήτων, το τρίτο στο κλείσιμο του ΧΥΤΑΜ και την τελική αποκατάσταση του και το τελευταίο στη μεταφροντίδα του χώρου. Σύμφωνα με το υποβληθέν στη μελέτη οργανόγραμμα η διάθεση του προσωπικού και των μηχανημάτων ακολουθεί το γενικό σχέδιο διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμούς διακύμανσης του φόρτου εργασίας.

Exit mobile version