Tharos

Tharos

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ποντοκώμης πρόκειται να κόψει την καθιερωμένη βασιλόπιτα και καλεί τα μέλη και τους φίλους του να παρευρεθούν. Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 στην αίθουσα της τοπικής κοινότητας Ποντοκώμης και ώρα 17:30μμ.

Σας περιμένουμε να πιούμε τον καφέ μας και να ανταλλάξουμε ευχές για το νέο έτος!
Το ΔΣ του Γυμναστικού Συλλόγου

Επαρκής χαρακτηρίζει τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής για τη 10ετία της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια, η μελέτη επάρκεια ισχύος του ΑΔΜΗΕ κατά την περίοδο 2020 – 2030.

Σύμφωνα με τα σενάρια που εξέτασε ο Διαχειριστής βασιζόμενα στο ΕΣΕΚ αλλά και σε αυτό της αυξημένης ζήτησης καταλήγει σε πέντε συμπεράσματα αναφορικά με την επάρκεια ισχύος. Κλειδιά για να αποφευχθούν μπλακ άουτ στην ηλεκτροδότηση είναι ο συνδυασμός του χρόνου της απολιγνιτοποίησης με εκείνον της ένταξης των τριών νέων θερμικών σταθμών (Πτολεμαΐδα V, Mytilineos και ΤΕΡΝΑ) συνολικής ισχύος 2.150 MW και των τεσσάρων υδροηλεκτρικών 700 MW εκ των οποίων οι τρεις πλέον των 650 MW είναι της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Φυσικά καθοριστικό ρόλο παίζει ο υπερδιπλασιασμός των ΑΠΕ στο σύστημα από τα  6.547 στα 15.674 MW στη δεκαετία 2020 -2030 καθώς αφενός δίνουν πρόσθετη παραγωγή στο σύστημα αφετέρου όμως κάνουν πιο δύσκολες τις προβλέψεις αναφορικά με τη διαθεσιμότητά τους. Στο σημείο αυτό ο ΑΔΜΗΕ υπογραμμίζει τη σημασία της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μελέτη του Διαχειριστή δείχνει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για το 2020 με βάση το σενάριο του ΕΣΕΚ στα 53.200 και για το 2030 στα 60.7730 GWh

Για το 2030 η ζήτηση με το σενάριο του  ΕΣΕΚ ανεβαίνει στις 60730 και με εκείνο της αυξημένης ζήτησης στις 66160 GWh.

Η μελέτη επάρκειας ισχύος του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2020 – 2030 καταλήγει στα παρακάτω συμπεράσματα:

§ Υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο Σενάριο Αναφοράς ΕΣΕΚ (πολύ σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, επίτευξη μεγάλου βαθμού διείσδυσης ΑΠΕ, πλήρης απολιγνιτοποίηση με παράλληλη αντικατάσταση με νέο παραγωγικό δυναμικό), η λειτουργία του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής καθ’ όλη την υπό εξέταση περίοδο 2020 – 2030.

§ Για το έτος όμως 2021, κατά το οποίο αποσύρονται λιγνιτικές μονάδες, χωρίς όμως να έχει προστεθεί νέο συμβατικό παραγωγικό δυναμικό στο Σύστημα, η επάρκεια του συστήματος είναι ευάλωτη στις διαμορφούμενες κλιματολογικές και υδρολογικές συνθήκες. Υπό δυσμενείς συνθήκες υπάρχει πιθανότητα το σύστημα παραγωγής να μην μπορεί να ικανοποιήσει επαρκώς τις αιχμές φορτίου.

§ Η αναμενόμενη ένταξη των νέων μονάδων της Πτολεμαΐδας V και των νέων μονάδων Συνδυασμένου Κύκλου ΦΑ, υπό τις υποθέσεις του Σεναρίου ΕΣΕΚ, σε συνδυασμό με την έναρξη της λειτουργίας της δεύτερης διασύνδεσης με τη Βουλγαρία, φαίνεται να αντισταθμίζει την απόσυρση του συνόλου των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων, βελτιώνοντας αισθητά την επάρκεια του συστήματος Από το 2025 και μετά, η ένταξη της νέας αντλητικής ισχύος, αλλά και η διαρκής αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ έχουν ως αποτέλεσμα οι τιμές του δείκτη LOLE να παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές. Επιβεβαιώνεται ότι η συμβολή της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην επάρκεια ισχύος είναι σημαντική, ιδίως όταν συνδυάζεται με υψηλή διείσδυση στοχαστικών ΑΠΕ.

§ Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας φαίνεται ότι η κρισιμότερη περίοδος για την επάρκεια του συστήματος είναι η περίοδος 2021-2024 κατά την οποία προβλέπεται η πλήρης απόσυρση των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων. Σε περίπτωση που τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας δεν αποδώσουν στο βαθμό που προβλέπεται στο υπό διαβούλευση ΕΣΕΚ, και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξηθεί περισσότερο, ή δεν ενταχθούν εγκαίρως στο σύστημα οι προβλεπόμενες νέες μονάδες, η επάρκεια του συστήματος καθίσταται ιδιαίτερα ευάλωτη στις διαμορφούμενες κλιματολογικές και υδρολογικές συνθήκες, και φαίνεται ότι ενδέχεται να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα το σύστημα παραγωγής να μην μπορεί να ικανοποιήσει επαρκώς τις αιχμές φορτίου κατά την περίοδο αυτή, παρά τη θεώρηση νέας δυναμικότητας διεθνών διασυνδέσεων.

§ Τυχούσα καθυστέρηση της ένταξης των νέων μονάδων πέραν του 2025 αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μη ικανοποιητικής κάλυψης της ζήτησης, ιδίως σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί σταθεροποίηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στα προβλεπόμενα από το ΕΣΕΚ επίπεδα. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι η απολιγνιτοποίηση του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να συμβαδίζει χρονικά με την ένταξη νέας ισχύος, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, παρά τη θεώρηση νέας δυναμικότητας διεθνών διασυνδέσεων, υπάρχει πιθανότητα το σύστημα παραγωγής να μην μπορεί να ικανοποιήσει επαρκώς τις αιχμές φορτίου υπό δυσμενείς συνθήκες.

Η ζήτηση το 2000 – 2019

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής καθαρής ζήτησης κατά τη δεκαετία 2000- 2010 ήταν 2.17%, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση σε σχέση με τις περασμένες δεκαετίες.

Κατά την περίοδο 2000-2007 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής καθαρής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 3.39%. Το 2008, απαρχή της οικονομικής κρίσης, η συνολική καθαρή ζήτηση (χωρίς το φορτίο άντλησης) στο Σύστημα ανήλθε στις 56.3 TWh που αποτελεί ιστορικό μέγιστο, παρουσιάζοντας αύξηση 1.11% σε σχέση με το 2007.

Το 2009 χαρακτηρίστηκε από σημαντική μείωση της συνολικής καθαρής ζήτησης στο Σύστημα, κατά 5.01% έναντι του 2008, η οποία οφείλεται στην αξιοσημείωτη μείωση των βιομηχανικών φορτίων κατά 20.19% σε σχέση με το 2008, ενώ η κατανάλωση σε επίπεδο Διανομής εμφανίστηκε επίσης μειωμένη κατά 3.63%.

Έπειτα από το 2013 η συνολική καθαρή ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ παρουσιάζει μια σταθεροποίηση περί τις 51 TWh. Το 2018 η συνολική καθαρή ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ ανήλθε σε 51462 GWh, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.0 % έναντι του 2017. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία του 2019 φαίνεται ότι η συνολική καθαρή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2019 είναι αυξημένη κατά 2.9% έναντι αυτής της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

energypress.gr

Αγαπάμε την πόλη μας, ΟΧΙ μόνο τα βουνά. Το Σάββατο 18/01/2020 στις 14,00 μμ ώρα μια ομάδα της Ορειβατική Λέσχη Εορδαίας θα προσπαθήσει “να καθαρίσει” τον παράδρομο που οδηγεί στο Νοσοκομείο. Από το ύψος που ξεκινάει το κανάλι ως το πάρκινγκ του Νοσοκομείου.

Η δραστηριότητά μας είναι συμβολική είναι μια προσπάθεια να ενωθούμε όλοι οι φίλοι και μέλη του συλλόγου, να γνωριστούμε καλύτερα και να υπάρξει αποτέλεσμα.

Ελάτε, λοιπόν να περπατήσουμε μαζί ομορφαίνοντας το κοντινό μας περιβάλλον.

Τα αρχοντορεμπέτικα μια ιστορία μια εποχή όταν όλα ήταν άποψη και στάση ζωής. Το επόμενο ταξίδι είναι μουσικό κ χαρακτηρίζει μια ολόκληρη εποχή με τις γεύσεις της. Monika Fotiadou δημιουργει Litsa Kalomoira επιλεγει εσεις απολαμβανετε. Προβατινα λαδοκολα, σουτζουκακια με σάλτσα κ ρύζι, φασολια με λουκάνικα στο φούρνο, μπουγιουρντι, μελιτζανοσαλατα κ υποβρυχιο απεριοριστο buffet με κρασι τσιπουρο κ ουζο Βρυσσα στα 10€ το άτομο. Τηλ κρατήσεων 2461034200

Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μία (1) ώρα αργότερα την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Γράφει ο Θόδωρος Δημητριάδη

Είναι πολύ εύκολο, απλό και ευχάριστο. Το συνιστούν όλοι οι γιατροί, διαιτολόγοι, γυμναστές, φιλόζωοι κλπ. δηλαδή το περπάτημα και την άσκηση.

Αγοράζετε λοιπόν ένα χαριτωμένο σκυλάκι (αν δεν έχετε ήδη ένα) και κάθε μέρα κάνετε 5-8 χιλιόμετρα βόλτα με το χαριτωμένο σκυλάκι.

Να μη ξεχνάτε, βέβαια, το σκουπάκι, το φαράσι και τη σακούλα (ξέρετε γιατί).

 

Ευχαριστούμε την Διοίκηση και τους μαθητές του Ι.ΙΕΚ ΔΕΗ για την πρόσκληση με θέμα: ενημέρωση για την αιμοδοσία, αιμοπετάλια, βλαστοκύταρα και δωρεά μυελού οστών.

  Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν την ενημέρωση διδάσκοντες και διδασκόμενοι για την αιμοδοσία, μια προσπάθεια που έχει να κάνει με την ανάγκη εύρεσης νέων εθελοντών. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αιμοπεταλιοδοτών Σταγόνα Ελπίδας επίσημος συνεργάτης του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας στην περιοχή, με τα μέλη του και την βοήθεια των αιμοδοτών καθημερινά έρχεται σε επαφή με ομάδες, συλλόγους, μαθητές, κοινότητες για να ενημερώνει κάθε φορά για την ανάγκη νέων εθελοντικών δράσεων για την Εθελοντική αιμοδοσία και δωρεά μυελού οστών.
 
Ελπίζουμε το ενδιαφέρον της Διοίκησης του Ι. ΙΕΚ ΔΕΗ να βρει και άλλους μιμητές.

Η ΔΕΥΑ Εορδαίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό της Πτολεμαΐδας ότι την Τετάρτη 15-01 2020 θα πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής του κεντρικού αγωγού ύδρευσης της πόλης στην περιοχή προς το Ξεν. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ , θα υπάρχει μειωμένη παροχή και πιθανή διακοπή νερού στην Πτολεμαΐδα από τις 10:00 έως τις 15:00. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης και την τροφοδοσία του δικτυού με νερό μπορεί να εμφανιστούν παροδικά φαινόμενα θολότητας του νερού. Η θολότητα αυτή δεν δημιουργεί πρόβλημα ακαταλληλότητας προς πόση και οικιακή χρήση του νερού.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Υπαρχει ένα ντόπερμαν με 3 ποδαράκια που τρέχει πανικόβλητο στην περιοχή του Αγ Δημητρίου. Εχει και αλυσίδα στο λαιμό του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου αποφάσισε δημοκρατικά, την έγκριση της πρότασης που κατέθεσε η αντιπολίτευση για ένα από τα κορυφαία θέματα που είναι ο προϋπολογισμός του 2020.

Η απόφαση αυτή δείχνει απόλυτα πως η κουλτούρα των συναινέσεων, της σύμπραξης, της σύνθεσης και της ομόνοιας, αποτελούν αρχές και αξίες που ο δικός μας συνδυασμός δεν χρησιμοποιούσε μόνο ως προεκλογικά συνθήματα, για να υφαρπάξει τη ψήφο των πολιτών.

Για εμάς το να συνεργαζόμαστε, υπέρ της προόδου του τόπου, είναι διαχρονική επιλογή, την οποία δεν ανακαλύψαμε «από ανάγκη».

Σε αντίθεση με την επιλογή της δημοτικής αρχής, η οποία ουδέποτε έκατσε στο τραπέζι των συζητήσεων, αποδεικνύοντας πως μοναδικός στόχος της ήταν και συνεχίζει να είναι, το μοίρασμα και η θαλπωρή των θέσεων εξουσίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο όμως, η ίδια η αυτοδιοίκηση, έχει μάθει να λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες.

Εμείς, σεβόμενοι απόλυτα την εντολή που μας έδωσαν οι συμπολίτες μας, θα συνεχίσουμε να ασκούμε το θεσμικό ρόλο της αντιπολίτευσης που μάλλον κάποιοι θα επιθυμούσαν να είναι αυτός του «κομπάρσου».

Με τεκμηριωμένη πρόταση, τόσο στον προϋπολογισμό, όσο και στο τεχνικό πρόγραμμα, αποδείξαμε πως η αντιπολίτευση δεν «συμπληρώνει» το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά παρεμβαίνει, ελέγχει, προτείνει και εν τέλει μπορεί να αποφασίζει για το μέλλον του τόπου.

Η ευθύνη άλλωστε για εμάς δεν είναι μια λέξη κενού περιεχομένου και επιδιώκουμε να την αναλαμβάνουμε πάντα.

Συγχαίρουμε τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους του Δήμου για την καθημερινή προσπάθεια που καταβάλουν, αλλά και για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος.

Θα πορευτούμε αταλάντευτα πιστοί σε όσα από την αρχή της ίδρυσης του συνδυασμού μας διακηρύξαμε.

Θα συνεχίσουμε «Υπεύθυνα Μαζί».

Γραφείο Τύπου Συνδυασμού «Βόιο- Υπεύθυνα Μαζί»

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ