Εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η τροποποίηση της Πρόσκλησης που αφορά την παράταση μέχρι τις 3/9/2018 για την υποβολή προτάσεων έρευνας για τις δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000€, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1-"Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους Αγροδιατροφής, Οινοποιίας – Αμπελουργίας και Γουνοποιίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες υποβολής των προτάσεων θα βρίσκεται στην ενότητα των προσκλήσεων της ιστοσελίδας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ) : www.pepdym.gr.

Μεγάλη και άμεση ήταν η ανταπόκριση φαρμακοποιών, φορέων και πολιτών στο κάλεσμα του Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού για τη συγκέντρωση φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων. Η συμμετοχή ήταν ένθερμη και αθρόα και απέδειξε την έμπρακτη αλληλεγγύη των πολιτών του δήμου, η οποία είναι απαραίτητη σε τεταμένες περιόδους κρίσης. Τα προϊόντα που συγκεντρώθηκαν στάλθηκαν την περασμένη Τρίτη 31/07 στις περιοχές που τα είχαν ανάγκη.

Ο Δήμος ευχαριστεί τους παρακάτω φορείς κι πολίτες για την ανταπόκριση τους:
-Φαρμακείο Πολυξένης Λαϊοπούλου, Γρεβενά
-Φαρμακείο Λ. Βέττα, Σέρβια
-Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Μεταξά Κοζάνης
-Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βαθυλάκκου
-Οικογένεια Ευαγγελίας Μύρου
-Παπακωνσταντίνου Ευαγγελία
-Εριφύλλη Φουντούλη
-Σίσκος Γεώργιος
-Βαρταλά Τριγώνα

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας/Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) του έργου ECOWASTE4FOOD, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα InterregEurope, παρευρέθηκαν στην 4η Συντονιστική Επιτροπή και στο 4ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο που πραγματοποιήθηκανμεταξύ 3 και 5 Ιουλίου 2018, στα γραφεία του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Provence-Alpes-C?ted’Azur, στη Μασσαλία, Γαλλία.

Η 4η Συντονιστική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2018, με τη συμμετοχή όλων των μελών της, προερχόμενα από τους εταίρους του έργου ECOWASTE4FOOD. Η Συντονιστική Επιτροπή αποσκοπούσε στην ανασκόπηση των δράσεων του έργου και στη συζήτηση του μελλοντικού σχεδιασμού και των αναγκαίων τροποποιήσεων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου. Ο τεχνικός σύμβουλος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας / Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε τις ενέργειες που ανέλαβε και υλοποίησε κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου του έργου και συμμετείχε μαζί με τα στελέχη του ΠΤΑΔΜ στη διαβούλευση του μελλοντικού σχεδιασμού και στη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Το 4ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Ιουλίου 2018 και είχε ως στόχο τη συζήτηση των Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης των περιφερειών του έργου και του βαθμού αποδοχής τους από τις Διαχειριστικές Αρχές των αντίστοιχων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Στο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο συμμετείχαν και εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) από όλες τις περιφέρειες του έργου ενώ από τη Δυτική Μακεδονία συμμετείχε εμπειρογνώμονας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ο τεχνικός σύμβουλος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας / Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε το αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης για τη Δυτική Μακεδονία, τη μεθοδολογία σύνταξης και αναθεώρησης τουκαθώς και τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη διαβούλευση του με τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Η πρόοδος στην εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες του έργου και οι ενέργειες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας / Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ένταξη των δράσεων στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμααποτέλεσαν υπόδειγμα για τους υπόλοιπους εταίρους οι περισσότεροι από τους οποίους δεν έχουν ακόμη συντάξει το σχέδιο δράσης τους και σε πολλά σημεία ζήτησαν συμβουλές για τη σύνταξη και διαβούλευση των δικών τους Σχεδίων Δράσης. Το 4ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο έκλεισε με τη συζήτηση των επόμενων βημάτων για την οριστικοποίηση των Σχεδίων Δράσης σε όλες τις περιφέρειες του έργου τα οποία περιλαμβάνουν τη συνέχιση των διαβουλεύσεων σε περιφερειακό επίπεδο, την αξιολόγηση-από-ομότιμους (Peer-Review) των Σχεδίων δράσης και την προώθηση τους μέσα από εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν σε όλες τις περιφέρειες του έργου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ενεργά στη διαβούλευση για το «Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης», με τη διατύπωση των απόψεων και προτάσεών της.
Μετά και από τις σημαντικές συναντήσεις που θα γίνουν στις Βρυξέλλες στο διάστημα 11-14/7/2018, θα προετοιμαστεί και θα εφαρμοστεί ένα Σχέδιο Δράσης Ενεργειών δημοσιότητας τόσο για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης όσο και γενικότερα για τη μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνιτική περίοδο (Coal Platform) έτσι ώστε οι πολίτες και οι φορείς να ενημερώνονται συνεχώς και να έχουν ευκαιρίες παραγωγικής συμμετοχής στο νέο σχεδιασμό που τους αφορά.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης, στο πλαίσιο αυτό, απέστειλε στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο την παρακάτω επιστολή:

κ. Υπουργέ,
στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το «Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης» των λιγνιτικών περιοχών, διατυπώνουμε τις απόψεις και προτάσεις μας όπως παρακάτω :

1. Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στη χρηματοδότηση δράσεων/έργων προς δύο κατευθύνσεις.
Προτείνεται να προστεθούν και οι παρακάτω κατευθύνσεις.
α. Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, πέρα από τις υποχρεώσεις του χρήστη του φυσικού πόρου λιγνίτη.
β. Ανάπτυξη του παραγωγικού περιβάλλοντος με την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών, στήριξη των δομών και της καινοτόμας επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς.
γ. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
2. Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στο Πλαίσιο Διακυβέρνησης και στις θεσμικές αλλαγές
Προτείνεται η παρακάτω διαφοροποίηση, δεδομένου ότι ο Ειδικός Λογαριασμός θα αφορά σε υποστήριξη έργων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα :
2.1 Η διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού προβλέπεται να γίνεται κεντρικά από κρατικό φορέα που λειτουργεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ.
α. Προς το σκοπό αυτό και με στόχο την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υλοποίηση πολιτικών, έργων και δράσεων δημόσιου χαρακτήρα θα πρέπει να εξασφαλίζεται συνεχής τοπική – αποκεντρωμένη μόχλευση και ωρίμανση της αναπτυξιακής στρατηγικής.
Προτείνουμε, στο Ειδικό Πρόγραμμα που θα υλοποιείται με χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού, να προβλέπεται επιπρόσθετα ο άξονας : Τεχνική Υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων και ωρίμανση των έργων / δράσεων του αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Δυνητικοί δικαιούχοι του άξονα αυτού προτείνεται να είναι, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Δυτικής Μακεδονίας και η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας – ΑΝΚΟ που έχουν τοπική παρουσία και την αναγκαία εξειδίκευση και γνώση.
Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία της μετάβασης θα αποτελεί προϊόν αποκεντρωμένης και ενεργού συμμετοχής και θα είναι βιώσιμη.
β. Σε ότι αφορά στην υλοποίηση δράσεων και έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, η διαχείριση θα πρέπει να γίνει από αποκεντρωμένο μηχανισμό με τοπική παρουσία, ικανότητα και γνώση των κανόνων διαχείρισης και της επιχειρηματικότητας.
Προς το σκοπό αυτό προτείνεται, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Δυτικής Μακεδονίας που είναι Υπόλογος σε αρκετά έργα και έχει την εμπειρία υλοποίησης έργων και δράσεων, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ που έχει σημαντική πολυετή εμπειρία στη διαχείριση αντίστοιχων πολιτικών στήριξης της επιχειρηματικότητας, να αναλάβουν :
- την εξειδίκευση του προβλεπόμενου Επιχειρηματικού Σχεδίου μετάβασης σε ότι αφορά στη στήριξη της Επιχειρηματικότητας,
- την προετοιμασία του κατάλληλου πλαισίου και υποστηρικτικού υλικού,
- τη δημοσιοποίηση,
- την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης των υποψήφιων επενδυτών,
- την υποβολή εισήγησης για ένταξη στο πρόγραμμα και στη συνέχεια
- την παρακολούθηση υλοποίησης,
- την πιστοποίηση της προόδου των έργων και
- την υποβολή πρότασης τμηματικής ή τελικής πληρωμής μέχρι την ολοκλήρωση των έργων του προγράμματος.

2.2 Είναι αυτονόητο ότι, η αναφερόμενη ως προτεραιοποίηση αξόνων και δράσεων θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα εγκεκριμένο «Επιχειρησιακό Σχέδιο Μετάβασης σε καθεστώς χαμηλού λιγνιτικού αποτυπώματος» που θα συνταχθεί στο πλαίσιο της Τεχνικής Στήριξης που προαναφέρθηκε και να μην εξαντλείται σε μία διαδικασία συλλογής προτάσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης, όπως προβλέπεται.
Το παραπάνω Επιχειρησιακό Σχέδιο θα εγκρίνεται, σε επίπεδο χρηματοδοτικών αξόνων, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως προβλέπεται στο κείμενο της διαβούλευσης.

2.3 Στην προβλεπόμενη Ειδική Επιτροπή, για κατάρτιση των ανοικτών Προσκλήσεων και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από τον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει να αποτυπώνεται με σαφή τρόπο η ισχυρή παρουσία εκπροσώπων των περιοχών εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου δηλαδή του προγράμματος μετάβασης.

3. Στο Κεφάλαιο 4 αναφέρονται οι ενδεικτικοί άξονες παρεμβάσεων και δράσεων προς χρηματοδότηση για το 2018

3.1 Είναι αυτονόητο ότι, λαμβάνοντας υπόψη το εναπομείναν χρονικό διάστημα για το 2018, δεν φαίνεται εφικτή η καταβολή ποσών στους δικαιούχους λόγω μη ύπαρξης της αναγκαίας ωριμότητας στο σύστημα διαχείρισης του Ταμείου καθώς και των έργων και δράσεων.
Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται και η διατυπωθείσα, προηγούμενα, πρότασή μας.

3.2 Προτείνεται ο εμπλουτισμός των χρηματοδοτικών αξόνων / προτεραιοτήτων με την προσθήκη και των παρακάτω:
α. Εμβληματικά έργα, ειδικά στα θέματα της ενέργειας και καινοτόμα έργα / επενδύσεις που εξυπηρετούν την Περιφερειακή στρατηγική RIS 3, π.χ.
- ολοκληρωμένο κέντρο μηχανοκίνητου αθλητισμού και εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των ορυχείων της ΔΕΗ,
- μερική υποκατάσταση του λιγνίτη με φυσικό αέριο,
- μερική υποκατάσταση του λιγνίτη με βιομάζα,
- αξιοποίηση ξηρού λιγνίτη σε αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα,
- ειδικές μελέτες και έρευνες για την ωρίμανση εμβληματικών έργων,
- μονάδα δέσμευσης CO2 (βρίσκεται σε φάση υλοποίησης μέσω του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020),
- μονάδα επεξεργασίας δολομιτικών (ανθρακικών) πετρωμάτων,
- μονάδα παραγωγής δομικών υλικών από γύψο (απόβλητο μονάδων αποθείωσης),
- επεξεργασία λυματολάσπης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ),
- θερμοκηπιακά πάρκα με αξιοποίηση του θερμού νερού στους ΑΗΣ ή/και των τηλεθερμάνσεων,
- δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων,
- καινοτόμες επενδύσεις αξιοποίησης υποπροϊόντων της αγροτικής παραγωγής,
- μονάδα επεξεργασίας και αξιοποίησης της τέφρας.
β. Τεχνική βοήθεια
Σύμφωνα με τις προτάσεις που διατυπώσαμε παραπάνω.
γ. Θεσμικές και διοικητικές ρυθμίσεις
- επαναπόδοση των αποκατεστημένων εδαφών στο Ελληνικό Δημόσιο και μέσω της αυτοδιοίκησης, στην τοπική κοινωνία για παραγωγική αξιοποίηση (γεωργική, βιοτεχνική, τουριστική κλπ.),
- δημιουργία μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των υλοποιούμενων σε εφαρμογή των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων (τοπικού χαρακτήρα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες),
- απόδοση των παλαιών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην αυτοδιοίκηση της περιοχής για τουριστική ή άλλη αξιοποίηση, δηλαδή με ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των περιοχών π.χ. βιομηχανικά και τεχνολογικά πάρκα, υπηρεσίες, εκπαίδευση κλπ.,
- παροχή ειδικών κινήτρων για την επιχειρηματικότητα,
Στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (4399/22.6.2016) και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 12 – «Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων», παράγραφος θ - «επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές» προτείνεται η προσθήκη εε) «περιοχές έντονης αποβιομηχάνισης εξ’ αιτίας της δραστικής μείωσης της λιγνιτικής δραστηριότητας», προκειμένου οι επενδύσεις που υλοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή να τυγχάνουν των ευεργετικών πλεονεκτημάτων του αναπτυξιακού νόμου.

4. Λοιπές προτάσεις επί των προβλέψεων του κειμένου διαβούλευσης
α. Δεδομένου ότι στον χρηματοδοτικό άξονα/προτεραιότητα 4.1 περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη συμμετοχής φυσικών προσώπων και ΝΠΙΔ, η υιοθέτηση της συμπληρωματικής πρότασής μας, στο κείμενο της διαβούλευσης για το προβλεπόμενο πλαίσιο, θα συμβάλλει στην επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του άξονα αυτού.
Το ίδιο ισχύει και για τον άξονα 4.3.
β. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης του άξονα 4.2 και από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
γ. Στον άξονα 4.3 στις δυνητικές δράσεις προτείνεται να προστεθούν και
- η δημιουργία θερμοκηπιακών πάρκων με την αξιοποίηση του θερμού νερού των τηλεθερμάνσεων ή των ΑΗΣ,
- η ανάπτυξη καλλιεργειών βιομάζας, η μεταφορά, η μεταποίηση καθώς και η σύγκαυση με το λιγνίτη στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
δ. Στον άξονα 4.3 προτείνεται η συμπερίληψη πρόβλεψης για μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα με αξιοποίηση μεθόδων γεωργίας ακριβείας καθώς και η αξιοποίηση υφιστάμενων αντίστοιχων έργων με τον εκσυγχρονισμό και επέκταση στη βάση εξοικονόμησης υδάτινων πόρων και γενικά εισροών για την αγροτική ανάπτυξη.
ε. Στον άξονα 4.4 προτείνεται να διευρυνθεί η στόχευση, με τη συμπερίληψη αξιοποίησης των λιγνιτικών πεδίων και των εγκαταλελειμμένων στοών εξόρυξης.
Επιπρόσθετα και σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, προτείνεται η δημιουργία Εθνικού Μουσείου Λιγνίτη – Ενέργειας.

5. Γενική παρατήρηση
Λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν, ενδεικτικά, στη μεθοδολογία υλοποίησης, στα κριτήρια ένταξης έργων / δράσεων καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση, θα αποτελέσουν αντικείμενο παρέμβασής μας κατά την εξειδίκευση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και αφού προσδιοριστούν οι γενικοί κανόνες σχεδιασμού που αποτυπώνονται στην παρούσα φάση.

Στο  θέμα των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας αναφέρθηκε ο  Θεόδωρος Καρυπίδης σε συνέντευξη στην Περιφέρεια την περασμένη Δευτέρα παρουσία των Δημάρχων Κοζάνης, Εορδαίας, Καστοριάς, Φλώρινας, και Γρεβενών,  και του εντεταλμένου Σύμβουλου ΕΣΠΑ και έργων, Σταύρου Γιαννακίδη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Σχεδίων   που υπέγραψε o Περιφερειάρχης φτάνει  41.680.000 €, και αφορά τα  Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  των Δήμων  Γρεβενών, Εορδαίας, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας!

Με την προηγούμενη ανακοίνωση μας για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, πιστεύαμε ότι η θέση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για μια δράση τόσο σημαντική για τους πολίτες της, είχε γίνει κατανοητή : «… εάν οι αρχικοί πόροι δεν αποδειχθούν επαρκείς, θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση αυτών…».

Είναι λυπηρό που τα αυτονόητα δεν γίνονται αντιληπτά. Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων, οι γνωστοί – άγνωστοι κατέφυγαν σε μια απίστευτη κινδυνολογία χωρίς να έχει ζητηθεί από μέρους τους κάποια επίσημη ενημέρωση.

Χωρίς ίχνος ντροπής προσπάθησαν να «λεηλατήσουν» μια τόσο σημαντική δράση που αποτελεί συνέχεια των δράσεων που μόλις σήμερα ανακοινώσαμε: «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων, υποδομών υγείας και λοιπών δημοσίων κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 14 εκ. ευρώ.

Είχαμε υποσχεθεί ότι θα επανέλθουμε με νέες τοποθετήσεις, απλώς δεν πιστεύαμε ότι αυτό θα συνέβαινε τόσο σύντομα.

Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ξεκίνησε με μια αρχική χρηματοδότηση, για την Δυτική Μακεδονία, της τάξης των 6,7 εκ. €.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει κάποιος ενδιαφερόμενος αίτηση και να τύχει χρηματοδότησης αυτή η αίτηση, είναι η ύπαρξη του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Έως την Παρασκευή 23/3/2018, είχαν εκδοθεί (ενημέρωση από το Υπουργείο Ενέργειας) τα παρακάτω ΠΕΑ ανά Περιφερειακή Ενότητα:
Κοζάνη: 556
Καστοριά: 297
Φλώρινα: 170
Γρεβενά: 178
ΣΥΝΟΛΟ: 1.201

Επομένως, γίνεται κατανοητό (?) ότι οι αιτήσεις που θα μπορούσαν να υποβληθούν, δεν θα μπορούσαν να υπερβούν τον αριθμό των 1201. Με ένα μέσο κόστος 10.000 €, ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12 εκ. € περίπου. Σημειώνουμε ότι ο αριθμός των ΠΕΑ δύναται να αυξηθεί.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Ενέργειας με την ανακοίνωση για ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος. Για την Δυτική Μακεδονία αυτό σημαίνει αύξηση του αρχικού διαθέσιμου προϋπολογισμού (από 6,7 εκ. € σε 13,4 εκ. €).

Επομένως, το Πρόγραμμα δύναται να δεχθεί αιτήσεις που να καλύπτουν το ποσό των 13,4 εκ. € (περίπου 1350 ΠΕΑ).

Εάν ο αριθμός των ΠΕΑ αποδειχθεί μεγαλύτερος των 1350, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει δεσμευτεί ότι και αυτές οι όποιες επιλαχούσες αιτήσεις (150 – 200) θα τύχουν χρηματοδότησης.

Ελπίζουμε ότι αυτήν την φορά τα αναγραφόμενα γίνονται κατανοητά απ’ ΟΛΟΥΣ και δεν θα απαιτηθούν περαιτέρω ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ !

Τελειώνοντας, ενημερώνουμε όλους τους πολίτες ότι το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ θα είναι ανοικτό έως το 2022 (με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πάντα διαθέσιμη χρηματοδότηση).

ΥΓ: Αυτή την φορά η τοποθέτηση μας είναι μόνο 392 λέξεις !

Με την προηγούμενη ανακοίνωση μας για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, πιστεύαμε ότι η θέση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για μια δράση τόσο σημαντική για τους πολίτες της, είχε γίνει κατανοητή : «… εάν οι αρχικοί πόροι δεν αποδειχθούν επαρκείς, θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση αυτών…».

Είναι λυπηρό που τα αυτονόητα δεν γίνονται αντιληπτά. Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων, οι γνωστοί – άγνωστοι κατέφυγαν σε μια απίστευτη κινδυνολογία χωρίς να έχει ζητηθεί από μέρους τους κάποια επίσημη ενημέρωση.

Χωρίς ίχνος ντροπής προσπάθησαν να «λεηλατήσουν» μια τόσο σημαντική δράση που αποτελεί συνέχεια των δράσεων που μόλις σήμερα ανακοινώσαμε: «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων, υποδομών υγείας και λοιπών δημοσίων κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 14 εκ. ευρώ.

Είχαμε υποσχεθεί ότι θα επανέλθουμε με νέες τοποθετήσεις, απλώς δεν πιστεύαμε ότι αυτό θα συνέβαινε τόσο σύντομα.

Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ξεκίνησε με μια αρχική χρηματοδότηση, για την Δυτική Μακεδονία, της τάξης των 6,7 εκ. €.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει κάποιος ενδιαφερόμενος αίτηση και να τύχει χρηματοδότησης αυτή η αίτηση, είναι η ύπαρξη του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Έως την Παρασκευή 23/3/2018, είχαν εκδοθεί (ενημέρωση από το Υπουργείο Ενέργειας) τα παρακάτω ΠΕΑ ανά Περιφερειακή Ενότητα:
Κοζάνη: 556
Καστοριά: 297
Φλώρινα: 170
Γρεβενά: 178
ΣΥΝΟΛΟ: 1.201

Επομένως, γίνεται κατανοητό (?) ότι οι αιτήσεις που θα μπορούσαν να υποβληθούν, δεν θα μπορούσαν να υπερβούν τον αριθμό των 1201. Με ένα μέσο κόστος 10.000 €, ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12 εκ. € περίπου. Σημειώνουμε ότι ο αριθμός των ΠΕΑ δύναται να αυξηθεί.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Ενέργειας με την ανακοίνωση για ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος. Για την Δυτική Μακεδονία αυτό σημαίνει αύξηση του αρχικού διαθέσιμου προϋπολογισμού (από 6,7 εκ. € σε 13,4 εκ. €).

Επομένως, το Πρόγραμμα δύναται να δεχθεί αιτήσεις που να καλύπτουν το ποσό των 13,4 εκ. € (περίπου 1350 ΠΕΑ).

Εάν ο αριθμός των ΠΕΑ αποδειχθεί μεγαλύτερος των 1350, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει δεσμευτεί ότι και αυτές οι όποιες επιλαχούσες αιτήσεις (150 – 200) θα τύχουν χρηματοδότησης.

Ελπίζουμε ότι αυτήν την φορά τα αναγραφόμενα γίνονται κατανοητά απ’ ΟΛΟΥΣ και δεν θα απαιτηθούν περαιτέρω ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ !

Τελειώνοντας, ενημερώνουμε όλους τους πολίτες ότι το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ θα είναι ανοικτό έως το 2022 (με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πάντα διαθέσιμη χρηματοδότηση).

ΥΓ: Αυτή την φορά η τοποθέτηση μας είναι μόνο 392 λέξεις !

Σελίδα 1 από 3
Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ