Προτάσεις και προβληματισμοί που καταθέτει το Τοπικό Συμβούλιο Ακρινής

Προτάσεις και προβληματισμοί που καταθέτει το Τοπικό Συμβούλιο Ακρινής

Προτάσεις και προβληματισμοί που καταθέτει το Τοπικό Συμβούλιο Ακρινής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το Συμβούλιο της  Κοινότητας  Ακρινής συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Πολύκεντρο», λαμβάνοντας τα ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Καζαντσίδη  Θεοχάρη με αριθμό πρωτ.:10689/11-04-2022 που επιδόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ 88 του Ν.3852/2010 αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινότητας Ακρινής για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Θέμα: Συζήτηση επί της πρότασης του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την Ακρινή με στόχο την καταγραφή απόψεων, προβληματισμών και προτάσεων βελτίωσης.

Από το σύνολο των 5 (πέντε)  μελών του συμβουλίου παραβρέθηκαν και τα πέντε (5) ήτοι:

Α/Α                ΠΑΡΟΝΤΕΣ             ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
2. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ  
3. ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ  
4. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΛΟΣ  
5. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ  

Αφού  διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία ανέφερε πως το κείμενο δεν αποτελεί δέσμευση των αξιώσεών μας έναντι της μετεγκατάστασης και επίσης στην σημερινή συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Στέργιος Κιάνας και η Αντιπεριφερειάρχης Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών κα Ευφροσύνη Ντιό, ως ομάδα εργασίας που συστήθηκε από τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Κασαπίδη, σε συνέχεια της συνάντησης εργασίας που έγινε στις 07 Απριλίου 2022 (στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) υπό τον Περιφερειάρχη στο πλαίσιο της σύνθεσης των δύο (2) προτάσεων, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ορίσθηκε υπεύθυνη για την εξειδίκευση και παρουσίαση της πρότασης της Κυβέρνησης προς τους κατοίκους της Κοινότητας Ακρινής.

Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη:

 1. Την εισήγηση του Προέδρου.
 2. Τις θέσεις – απόψεις των κοινοτικών συμβούλων.
 3. Τις επεξηγήσεις των Αντιπεριφερειαρχών.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, ομόφωνα

Αποφασίζει

Α. Καταθέτει την καταγραφή απόψεων, προβληματισμών και προτάσεων

    βελτίωσης επί της πρότασης του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά την Ακρινή.

Η πρόταση λαμβάνει υπόψη την αναπτυξιακή υστέρηση που ο οικισμός της Ακρινής έχει βιώσει τα τελευταία 10 χρόνια και προωθεί έργα ανάπτυξης με περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πρόσημο. Ειδικότερα, τα στοιχεία της προτεινόμενης συνολικής πρότασης περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

 1. Κατασκευή και απόδοση σε μια ενεργειακή κοινότητα, στην οποία μέτοχοι θα είναι οι κάτοικοι της Ακρινής της λειτουργίας και των εσόδων ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 20 MW.
 2. Ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κατοικιών της Ακρινής (από το πρόγραμμα εξοικονομώ του ΥΠΕΝ και από πόρους του Πράσινου Ταμείου, σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με αξιοποίηση και του ΠΕΠ)
 3. Αναβάθμιση των υποδομών (δρόμοι, ύδρευση, αποχέτευση, δημόσιοι χώροι, κτλ.) και δημιουργία ενός πρότυπου «Πράσινου Οικισμού»
 4. Εγκατάσταση και κατασκευή Φ/Β στις κατοικίες έως 6Kw και εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού για τη μείωση των ηλεκτρικών καταναλώσεων των κατοικιών
 5. Κατάρτιση των κατοίκων της Ακρινής σύμφωνα με τις απαιτούμενες νέες δεξιότητες
 6. Δημιουργία ενός κέντρου επιχειρηματικότητας και τεχνολογικής καινοτομίας για τις νέες και τους νέους της Ακρινής με σκοπό την επαγγελματική τους υποστήριξη
 7. Δημιουργία Επιχειρηματικής/Βιοτεχνικής/Βιομηχανικής ζώνης σε μικρή απόσταση από τον οικισμό προκειμένου να εγκατασταθούν νέες τεχνολογικά προηγμένες επιχειρήσεις με τη στήριξη του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης (νέος αναπτυξιακός νόμος, Ν.4864/21 περί στρατηγικών επενδύσεων 4872/21) και να δημιουργηθούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, μεταξύ άλλων, και στους κατοίκους της Ακρινής

Σχετικά με την πρόταση του Υπουργείου προς τους κατοίκους του οικισμού της Ακρινής, υπάρχουν ερωτήματα που χρήζουν διευκρινήσεις και επίσης τονίζεται ότι η Ακρινή  θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατ’ εξαίρεση.

Σχετικά με την πρώτη πρόταση:

Σχετικά με την δεύτερη πρόταση:

Σχετικά με την τρίτη πρόταση:

     Με βάση το ΣΔΑΜ όπου προβλέπεται ποσό για την μελέτη μετατροπής του

     οικισμού σε πρότυπο οικισμό, αν υπάρχει να μας κοινοποιηθεί οποιαδήποτε

     μελέτη, παρουσίαση ή τεχνικό δελτίο που να σχετίζεται με την πρόταση αυτή.

Σχετικά με την τέταρτη πρόταση:

Σχετικά με την πέμπτη πρόταση:

Σχετικά με την έκτη πρόταση:

Σχετικά με την έβδομη πρόταση:

Ακολουθούν προτάσεις οι οποίες σχετίζονται με τα επιμέρους στοιχεία της πρότασης του Υπουργείου.

Σχετικά με την πρώτη πρόταση:

     Η σύνθεση της ενεργειακής κοινότητας (ποιοι ορίζονται ως μέλη) να γίνει με  κριτήρια που θα προτείνει το Συμβούλιο της Κοινότητας Ακρινής στη Λαϊκή  Συνέλευση όπου οι επικρατέστερες προτάσεις αν είναι περισσότερες από μία, θα τεθούν σε ψηφοφορία και η πλειοψηφούσα πρόταση ανεξαρτήτως του αριθμού των προτάσεων θα είναι αποδεκτή και θα επικυρωθεί.  Η ψηφοφορία των επικρατέστερων προτάσεων της Λαϊκής Συνέλευσης που θα        κρίνουν το ποιοι ορίζονται ως μέλη (αν είναι περισσότερες από μία)  να γίνει  ταυτόχρονα με το δημοψήφισμα στο ερώτημα που θα προκύψει επί της πρότασης του Υπουργείου.

Σχετικά με τη δεύτερη πρόταση:

Σχετικά με την τρίτη πρόταση:

Σχετικά με την τέταρτη πρόταση:

Σχετικά με την πέμπτη πρόταση:

Σχετικά με την έκτη πρόταση:

Σχετικά με την έβδομη πρόταση:

Επιπρόσθετες προτάσεις

 1. Υλοποίηση κατασκευής του νέου επαρχιακού δρόμου σε αντικατάσταση του κατεστραμμένου επαρχιακού δρόμου Ε35 από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. όπως ορίζεται ως υποχρέωσή της σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 37445/1829 17-9-2013 της Α.Δ.Η.-Δ.Μ.(ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) σε αντικατάσταση του παλιού επαρχιακού δρόμου Ε35 επαρχιακού δικτύου ο οποίος έχει καταστραφεί με υπαιτιότητα της ΔΕΗ Α.Ε. και έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής της με χρονική διάρκεια δέκα (10) ετών.
 2. Με δεδομένο πως ο οικισμός έχει υποστεί σημαντικό περιορισμό του ζωτικού του χώρου (Απαλλοτριώσεις ΔΕΗ, Αποθέσεις κ.λ.π.), δεν θα πρέπει να κατασκευαστούν νέες μονάδες Α.Π.Ε. (Φωτοβολταϊκοί και Αιολικοί Σταθμοί) πριν εκπονηθεί ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο που θα θέτει του απαραίτητους περιορισμούς, ώστε να προστατευθούν όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται ή προβλέπεται να αναπτυχθούν στην περιοχή. Με εξαίρεση τις προτεινόμενες ενεργειακές κοινότητες της συγκεκριμένης πρότασης.
 3. Ρητή δέσμευση της Πολιτείας ότι δεν θα γίνει περαιτέρω επέκταση του ορυχείου προς το αγρόκτημα της Ακρινής για εξόρυξη λιγνίτη, καθώς αυτό θα στερήσει ζωτικό χώρο της γεωργίας και κατ’ επέκταση και της κτηνοτροφίας.
 4. Διάθεση εδαφών για καλλιέργεια χωραφιών υψηλής παραγωγικότητας στους κατοίκους της Ακρινής, που απαλλοτριώθηκαν για εξόρυξη λιγνίτη χωρίς αυτή να έχει συντελεστεί.
 5. Ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου εξασφάλιζε με την λειτουργία του, την άρδευση των χωραφιών στο σύνολο σχεδόν της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου και κατ’ επέκταση στην κοινότητα Ακρινής. Να υπάρξει μέριμνα έτσι ώστε να συνεχιστεί η εκμετάλλευση των υδάτων και μετά την παύση λειτουργίας των εργοστασίων.
 6. Να χαρακτηριστεί πλησίον του οικισμού της Ακρινής ένας χώρος ειδικής φορολογικής ζώνης με ειδικά φορολογικά κίνητρα.

Αφού αποσαφηνιστούν τα ανωτέρω σε κάθε περίπτωση την τελική απόφαση θα την πάρουν οι κάτοικοι της Ακρινής αφού πρωτίστως ενημερωθούν, μέσω Λαϊκής Συνέλευσης στην οποία θα κληθούν να τοποθετηθούν όλοι οι θεσμικοί φορείς και Δημοψηφίσματος.

Β. Αναθέτει στον Πρόεδρο κ. Καζαντσίδη Θεοχάρη τις περαιτέρω ενέργειες.

Exit mobile version