Tharos

Tharos

Δύο νέα προγράμματα για ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ ξεκινουν και οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο voucher.gov.gr από σήμερα (28/6) το μεσημερι. 

Μιλάμε για πρόγραμμα κατάρτισης άνεργων πτυχιούχων ηλικίας από 25 ως 29 ετών. Ειδικότερα η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από σήμερα, 28/06/2019 και ώρα14:00 και λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59.

Οι ωφελούμενοι θα πάρουν επίδομα συνολικής αξίας 2.800,00€. Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 2.000 € (400 ώρες X 5 €/ώρα). Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 800 €, (200 ώρες X 4 €/ώρα).

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της δράσης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο ωφελούμενος δικαιούται να λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα που αντιστοιχεί στις δράσεις που έχει συμμετάσχει (ισχύει για επίδομα θεωρητικής κατάρτισης με την ολοκλήρωση αυτής και εφόσον δεν συνεχίσει στην πρακτική). Δεν δύναται ο ωφελούμενος να λάβει μέρος του επιδόματος (π.χ. για τις μισές μέρες που παρακολούθησε την θεωρητική κατάρτιση).

Πρόκειται για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».

Σκοπός της δράσης είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
4. πρακτική άσκηση- on the job training- συνολικής διάρκειας 200 ωρών.

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Επιταγή κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουνεπίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.

II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 30.09.1994*.

III. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), βλ. παράρτημα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ.

IV. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, βλ. παράρτημα IV.
* Κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. την πρώτη ημέρα θεωρητικής κατάρτισης, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι από 25 ετών και πάνω και κάτω των 30 ετών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ».

Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως κατηγορίας στην οποία ανήκει σύμφωνα με έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια για να καταρτιστεί σε ειδικότητα ΤΠΕ από τις αναφερόμενες στον Πίνακα Επαγγελματικών Ειδικοτήτων.

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για 2.000 ανέργους πτυχιούχους του ΟΑΕΔ ηλικίας από 30 ως 45 ετών

Οι συμμετέχοντες άνεργοι του ΟΑΕΔ θα πάρουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.800 ευρώ. Πρόκειται για την υλοποίηση της πράξης: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο και η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από σήμερα 28/06/2019 και ώρα 14:00 και λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59.

Επίδομα

Ο ωφελούμενος δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας 2.800,00€. Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 2.000 € (400 ώρες X 5 €/ώρα).

Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 800 €, (200 ώρες X 4 €/ώρα).

Αντικείμενο δράσης

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Σκοπός της δράσης είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),

2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και

4. πρακτική άσκηση- on the job training- συνολικής διάρκειας 200 ωρών.

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού – Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων. Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Επιταγή κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτιση.

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989
 • Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), βλ. παράρτημα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
 • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ».

Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως κατηγορίας στην οποία ανήκει σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια για να καταρτιστεί σε ειδικότητα που επιθυμεί.
Πηγή: Ολύμπιο Βήμα http://olympiobima.gr/aitiseis-tora-se-2-nea-programmata-anergon-me-epidoma-apo-2000-eos-2800-eyro

Ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 εορτάζεται η ανακομιδή των λειψάνων της Αγίας Θεοδώρας, της καταγόμενης από τα Σέρβια Βασίλισσας της Άρτας.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Κυριακής Σερβίων, όπου θα εκτίθεται προς προσκύνηση και τίμιο λείψανο της Αγίας:

 • Σάββατο 29 Ιουνίου, ώρα 7.00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας.

 • Κυριακή 30 Ιουνίου, ώρα 7.30 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών, κλοπή που διαπράχθηκε στα Γρεβενά το Δεκέμβριο του έτους 2018 και σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος 25χρονης αλλοδαπής.

Ειδικότερα, μετά από αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι η 25χρονη πρωινές ώρες της 11-12-2018 στα Γρεβενά, αφού εισήλθε σε φαρμακείο, 62χρονης ημεδαπής, προσποιούμενη την πελάτισσα, κατάφερε με τη μέθοδο της απασχόλησης να αφαιρέσει από τον πάγκο του φαρμακείου, ένα τσαντάκι που περιείχε το χρηματικό ποσό των -3.000- ευρώ και τέσσερα (4) βιβλιάρια τραπεζών.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γρεβενών.

Συνελήφθη χθες (27-06-2019) το μεσημέρι σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς και της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος (Ο.Π.Δ.Ε.) του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας, 68χρονος ημεδαπός, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Αναλυτικότερα, στo πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, εντοπίσθηκε από προαναφερόμενους αστυνομικούς, σε περιοχή της Καστοριάς, να κινείται Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα με οδηγό τον 68χρονο, βρέθηκε 1 ταξιδιωτικός σάκος που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 12 κιλών και 200 γραμμαρίων.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

 • 12 κιλά και 200 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

 • 1 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

 • 1 κινητό τηλέφωνο και

 • 1 κάρτα SIM.

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς.

Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Ποντιακό γλέντι, την Παρασκευή 5 Ιουλίου .

Στις 23-24 Ιουνίου 2019 στον Άγιο Δημήτριο Ελλησπόντου Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε ο 1749ος Πανηγυρικός Εορτασμός του Γενέθλιου Τιμίου Προδρόμου Προφήτου και Βαπτιστού του Χριστού Αγίου Ιωάννου Βαζελώνος που συνεορτάσθηκε με τις τέσσερις  Ιερές Εικόνες των Ιερών Μονών – Προσκυνημάτων του Πόντου: Παναγία Σουμελά, Παναγία Γουμερά, Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, Αγίου Ιωάννου Βαζελώνος, καθώς  και η Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ Αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων της Γενοκτονίας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μνήμης και Τιμής που πραγματοποιούν από κοινού οι τέσσερις Ιερές Μονές – Προσκυνήματα, για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την έναρξη της τελευταίας φάσης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, από τους Τούρκους.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το απόγευμα της Κυριακής  με την Υποδοχή των Λειψάνων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Αγίου Ιωάννου και των Ιερών Εικόνων της Παναγίας Σουμελά, Παναγίας Γουμερά  &  Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, που συνοδεύονταν από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμωνος, τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Γουμερά Πανοσολιογώτατου κ. Βαρθολομαίουκαι τους προέδρους ή μέλη των ΔΣ  των Σωματείων Παναγίας Σουμελά και Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

Ακολούθησε ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερβίων & Κοζάνης κ.κ. Παύλου και τέλος η Ιερά Αγρυπνία.

Την επόμενη ημέρα την Δευτέρα 24 Ιουνίου, τελέσθηκε όρθρος και Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερβίων & Κοζάνης κ.κ. Παύλου.

Ο πανηγυρικός εορτασμός  κορυφώθηκε με την Πανηγυρική Λιτάνευση των Λειψάνων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Αγίου Ιωάννη και των ιστορικών θρησκευτικών κειμηλίων του Ποντιακού ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, Ιερών Εικόνων της Παναγίας Σουμελά, Παναγίας Γουμερά, Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα και Αγίου Ιωάννου Βαζελώνος, υπό την συνοδεία Αγήματος του Στρατού, παιδιών, ανδρών και γυναικών με ποντιακές στολές.

Στην συνέχεια ακολούθησε ο χαιρετισμός του Πρόεδρου του Σωματείου Καζαντσίδη Χαράλαμπου και οι πρωινές εκδηλώσεις έκλεισαν με τους χορούς των Συλλόγων:
Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Καστοριάς,

Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Δρεπάνου, την ενορία Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ελευθέριου – Κορδελιού, Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυροδενδρίου και τον Μορφωτικό – Ποντιακό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την παράκληση του Τιμίου Προδρόμου που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο συνεορτασμός  των τεσσάρων ιερών εικόνων, κειμηλίων του Ποντιακού ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, που διασώθηκαν κατά την γενοκτονία των παππούδων μας από τους Τούρκους στον αιματοβαμμένο Πόντο και φυλάσσονται  τώρα στα αντίστοιχα προσκυνήματα – μοναστήρια, στην μητέρα πατρίδα, έγινε και φέτος με τις ευλογίες των σεβασμιότατων οικείων Μητροπολιτών «Βεροίας, Ναούσης, Καμπανίας» κ.κ. Παντελεήμωνος, «Εδέσσης, Πέλλης, Αλμωπίας» κ.κ. Ιωήλ και «Σιδηροκάστρου» κ.κ. Μακαρίου τους οποίους και ευχαριστούμε, όπως ευχαριστούμε και τους προέδρους και τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Γουμερά και  τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων «Παναγία Σουμελά» και «Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα», για την υλοποίηση του συνεορτασμού και την παρουσία σχεδόν σύσσωμων των ΔΣ τους.

Το ΔΣ του Σωματείου ευχαριστεί ακόμη, όλους τους αγαπητούς  προσκυνητές και τους επίσημους καλεσμένους, που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε:

– Στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερβίων & Κοζάνης κ.κ. Παύλο, ο οποίος από την αρχή είναι συμπαραστάτης μας  στις προσπάθειες για την ανασύσταση – ανιστόρηση της Ιεράς Μονής και κάθε χρόνο μας τιμά με την παρουσία του και την μεταφορά των λειψάνων του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Αγίου Ιωάννη, που τηρεί η Μητρόπολη στον Άγιο  Ιωάννη στην Ν. Νικόπολη.

– Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης κ. Πλακεντά που ήταν συνδιοργανωτής του πανηγυρικού εορτασμού.

– Στο Δήμο Κοζάνης και ιδιαίτερα τις τεχνικές υπηρεσίες και τον Αντιδήμαρχο κ. Πουτακίδη για την συμβολή του στην πραγματοποίηση του πανηγυρικού εορτασμού.

–  Στους συλλόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, για την συμμετοχή με τα χορευτικά τμήματα τους, στις πανηγυρικές εκδηλώσεις.

– Στην κυρία Ελένη Βασιλειάδου για την προσφορά της για το κέρασμα των πιστών από τα ποντιακά προϊόντα της επιχείρησης «Βερμίου Γης»  με έδρα  το Ρυάκιο Κοζάνης, καθώς και το πρατήριο άρτου Τσαλικίδη Αγγέλας στο Δρέπανο Κοζάνης και το ιχθυοπωλείο «ο βυθός» στην Κοζάνη, για την προσφορά προϊόντων τους.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει στους εθελοντές και εθελόντριες και τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου μας, της Επιτροπής και του Φιλόπτωχου της Ενορίας Αγίου Δημητρίου Ελλησπόντου, που με μεγάλο κέφι προετοίμασαν τον χώρο και συμμετείχαν ως οικοδεσπότες στην πραγματοποίηση του πανηγυρικού εορτασμού.

Ευχόμαστε, οι ευλογίες της Υπεραγίας Θεοτόκου, καθώς και οι πρεσβείες του Τιμίου Προδρόμου Αγίου Ιωάννη Βαζελώνος και του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, να συνοδεύουν την ζωή μας, να σκεπάζουν την πατρίδα μας και ιδιαίτερα την πολύπαθη Μακεδονία μας και να μας οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της ανασύστασης των αντίστοιχων Ιερών Μονών – Προσκυνημάτων.

Η θεωρία ότι η νόσος Πάρκινσον δεν ξεκινά στον εγκέφαλο αλλά στο έντερο ενισχύεται από μια νέα έρευνα επιστημόνων στις ΗΠΑ, που έγινε σε ποντίκια και δείχνει ότι η τοξική πρωτεΐνη άλφα-συνουκλεΐνη σχηματίζεται στο έντερο και ταξιδεύει έως τον εγκέφαλο μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου.

Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς της Βαλτιμόρης, με επικεφαλής τον καθηγητή Νευρολογίας Τεντ Ντόσον, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Neuron, διαπίστωσαν ότι το Πάρκινσον σε πειραματόζωα μπορεί να ξεκινήσει από τη δημιουργία στο έντερό τους της εν λόγω πρωτεΐνης, που αποτελεί «σήμα κατατεθέν» στον εγκέφαλο των ασθενών με τη νόσο.

«Έχουμε πλέον τις πρώτες πειραματικές ενδείξεις ότι η νόσος Πάρκινσον μπορεί να ξεκινήσει στο έντερο και να ανέβει στον εγκέφαλο μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου» δήλωσε ο δρ Ντόσον.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι πιθανώς ανοίγουν νέοι δρόμοι για να «φρενάρεται» η νόσος σε διάφορα στάδια, ακόμη και προτού εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

Το Πάρκινσον καταστρέφει προοδευτικά τον εγκεφαλικό ιστό, ιδίως τους νευρώνες που παράγουν ντοπαμίνη, με συνέπεια την εκδήλωση κινητικών και άλλων προβλημάτων.

Χαρακτηριστικό σημάδι της νόσου, για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία παρά μόνο διαχείριση και επιβράδυνση των συμπτωμάτων, είναι η ύπαρξη συσσωματώσεων της άλφα-συνουκλεΐνης σε ανώμαλη μορφή.

Με δεδομένο ότι ο εγκέφαλος και το έντερο επικοινωνούν συνεχώς, οι επιστήμονες αναζητούν εδώ και μερικά χρόνια (τουλάχιστον από το 2003) την αιτία της νόσου και στο έντερο.

Η νέα μελέτη παρέχει νέες ενδείξεις περί αυτού. Οι επιστήμονες βρήκαν ότι χρειάστηκε περίπου ένα μήνας για να εξαπλωθεί η τοξική πρωτεΐνη από το έντερο μέχρι τη βάση του εγκεφάλου, ύστερα από άλλους δύο μήνες είχε εξαπλωθεί σε πολλές εγκεφαλικές περιοχές (μεταξύ των οποίων η αμυγδαλή) και σε επτά μήνες είχε πλέον διεισδύσει σε ζωτικές περιοχές, όπως ο ιππόκαμπος.

Στο διάστημα αυτό παρατηρήθηκε επίσης η σημαντική απώλεια νευρώνων παραγωγής ντοπαμίνης και στην πορεία τα τρωκτικά εμφάνισαν τα τυπικά σημάδια του Πάρκινσον, κινητικά και μη (κατάθλιψη, απώλεια αίσθησης όσφρησης, προβλήματα μνήμης και μάθησης κ.ά.).

Αν και τα ποντίκια δεν είναι άνθρωποι, οι ερευνητές δήλωσαν ότι πιθανώς τα ευρήματά τους έχουν ισχύ και για τους ανθρώπους – κάτι που όμως μένει να επιβεβαιωθεί.

Γενικότερα, αρκετά ερωτήματα ζητούν απάντηση, όπως γιατί μερικοί άνθρωποι, ενώ έχουν συσσωματώσεις της τοξικής πρωτεΐνης στον εγκέφαλό τους, παρόλα αυτά δεν εμφανίζουν Πάρκινσον, αλλά και γιατί πυροδοτείται σε πρώτη φάση το ανώμαλο «δίπλωμα» της εν λόγω πρωτεΐνης.

(Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ – ΜΠΕ)

Βαριές ζημιές που ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ έγραψαν στο πρώτο τρίμηνο του έτους οι δύο λιγνιτικές της Μεγαλόπολης και η μία της Μελίτης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα α τριμήνου που αναρτήθηκαν στο VDR  του διαγωνισμού και είναι από χθες διαθέσιμα στους επενδυτές. Βασική αιτία για την ζημιογόνο λειτουργία των εργοστασίων λιγνίτη το υψηλό κόστος των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων που έχουν εκτιναχθεί πάνω από τα 25- 26 ευρώ ο τόνος. Για τη ΔΕΗ η ζημιά είναι διπλή αφού: αφενός δυσκολεύει δραματικά το εγχείρημα της αποεπένδυσης και αποδεικνύεται ότι ο μοναδικός εν δυνάμει ενδιαφερόμενος είναι η βιομηχανία που είναι δικαιούχος της αντιστάθμισης και θα ήθελε να αξιοποιήσει τις μονάδες για αυτοπρομήθεια. Αφετέρου καταγράφεται σαφώς η δυσκολία που προκαλείται στη ΔΕΗ για το σύνολο του  λιγνιτικού παραγωγικού της δυναμικού.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αποτελέσματα α τριμήνου των δύο εταιρειών που γνωστοποιήθηκαν χθες:

Η λιγνιτική Μεγαλόπολης εμφάνισε καθαρές ζημιές ύψους 23,02 εκατ. ευρώ, με λειτουργική κερδοφορία προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ύψους 14,6 εκατ. ευρώ, που ψαλιδίστηκε από τα παρακάτω κόστη:

 • 4,2 εκατ. ευρώ ήταν το κόστος της πρόβλεψης για την εθελούσια έξοδο προσωπικού
 • 6,9 εκατ. ευρώ ήταν η ζημιά από την περιορισμένη παραγωγή λόγω της κακοκαιρίας και της πλημμύρας στο ορυχείο
 • 2,5 εκατ. ήταν η ζημιά εξαιτίας της κακής ποιότητας του λιγνίτη λόγω της υγρασίας από τις βροχές
 • 1,1 εκατ. ευρώ ήταν το κόστος που πλήρωσε η εταιρεία προς τη ΔΕΗ για υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέσχε ο όμιλος

Αντίστοιχα η  λιγνιτική Μελίτης κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο ζημιές ύψους 7,95 εκατ. ευρώ. Σε λειτουργικό επἴπεδο προ φόρων τόκων και αποσβέσεων η μονάδα της Μελίτης κατέγραψε κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ ωστόσο τα καθαρά αποτελέσματα επηράστηκαν από:

 • 0,5 εκατ. ευρώ που ήταν η πρόβλεψη για το κόστος της εθελούσιας του προσωπικού
 • 0,2 εκατ. ευρώ που ήταν το κόστος που πληρώθηκε στη ΔΕΗ για υποστηριτικές υπηρεσίες
 • 0,8 εκατ. ευρώ ήταν η μείωση των EBITDA εξαιτίας της περιορισμένης παραγωγής λιγνίτη

Η εταιρεία θα είχε όφελος  2,4 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την ανάλυση της ΔΕΗ, από τη μείωση του κόστους προμήθειας λιγνίτη από το ορυχείο της Αχλάδας η οποία θα ισχύσει από το 2020 και μετά.

energypress.gr

Η Διοίκηση και το προσωπικό του «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ» Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας εκφράζουν τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των δύο εκλιπόντων ποδηλατών και εύχονται καλή ανάρρωση στους νοσηλευόμενους τραυματίες.

Η Διοίκηση ευχαριστεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου και όλους τους εμπλεκόμενους που κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση των τραυματιών, όπως επίσης και τους ιδιώτες ψυχολόγους κ. Τσουτσίδου Έλενα και κ. Κακανά Φίλιππο που προσήλθαν στο Νοσοκομείο για τη συμπαράσταση και την υποστήριξη των οικογενειών.

Ευχαριστούμε και όλους όσους προσήλθαν για προσφορά αίματος.

Την ημερίδα παρακολούθησαν (5) διαπραγματευτές Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας, υπό τον συντονισμό δύο (2) εξειδικευμένων Αξιωματικών Υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες (26-06-2019) εκπαιδευτική ημερίδα διαπραγματευτών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κοζάνη, έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής ημερίδας παρακολούθησαν συνολικά πέντε (5) στελέχη – διαπραγματευτές, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Αστυνόμου Β’ μέχρι και του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και υπηρετούν σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και του Επιτελείου της Γενικής.

Τον συντονιστικό ρόλο της ημερίδας είχαν δύο Αξιωματικοί της ειδικής εκπαιδευτικής ομάδας διαπραγματευτών, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ακολουθήθηκε ένα πλήρες πρόγραμμα θεωρητικής, αλλά και πρακτικής εκπαίδευσης, κατά την οποία, μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις κρίσιμων περιστατικών (σενάρια οχυρώσεων, αυτοκτονιών, κ.α.).

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η επικαιροποίηση των γνώσεων των διαπραγματευτών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αντιμετώπισης περιστατικών ιδιαίτερου χειρισμού, καθώς και η ανάλυση διαχείρισης περιστατικών στο πλαίσιο της αστυνομικής δράσης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ανάλογων υποθέσεων στην καθημερινή αστυνομική πρακτική.

Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ