Tharos

Tharos

Στην πρόσφατη συνάντηση μελών της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κοζάνης στην Αθήνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Αδωνι Γεωργιάδη (14/1/2020), ο Πρόεδρος Νίκος Σαρρής υπέβαλλε στον Υπουργό το παρακάτω κείμενο προτάσεων για την οικονομική και επενδυτική ανάπτυξη της περιοχής μας εν όψει της επερχόμενης μεταλιγνιτικής εποχής.

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Regional Competitiveness Index), κατατάσσουν τη Δυτική Μακεδονία 252η μεταξύ 263 περιφερειών των 28 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Πίνακα Καινοτομίας (Regional Innovation Scoreboard 2019), η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση από τον μέσο εθνικό όρο σε δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης στον επιχειρηματικό τομέα (R&D expenditures business sector).

Για την επιχειρηματική κοινότητα της Περιφέρειας η παραπάνω απεικόνιση, ειδικά οι περιφερειακοί δείκτες σε τομείς όπως η μακροοικονομική σταθερότητα, η καινοτομία και η τεχνολογική ετοιμότητα, εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την ύφεση στην οποία βρίσκεται η τοπική οικονομία την τελευταία δεκαετία. Βέβαια, Δυτική Μακεδονία είναι τέταρτη Περιφέρεια και άνω του μέσου εθνικού όρου στις υπόλοιπες επιχειρηματικές δαπάνες (Non-R&D innovation expenditures), γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη αναμόρφωσης των επενδυτικών στοχεύσεων σε Περιφερειακό επίπεδο με ειδική στόχευση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Η Δυτική Μακεδονία ανήκει σε μια κλειστή ομάδα σαράντα ενός Περιφερειών σε δώδεκα χώρες Μέλη, με έντονη λιγνιτική δραστηριότητα, για τις οποίες προβλέπεται ελαχιστοποίηση της εν λόγω δραστηριότητας, με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών, το γρηγορότερο δυνατόν. Ειδικά δε για τη Δυτική Μακεδονία, ο Εθνικός σχεδιασμός προβλέπει παύση κάθε λιγνιτικής δραστηριότητας έως το 2028. Εν ολίγοις, στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας, καλείται η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρώπη και μια από τις φτωχότερες, να μηδενίσει τον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας λιγνίτη, η οποία:

 • εάν συνυπολογιστούν οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργεί είναι μακράν ο μεγαλύτερος εργοδότης σε περιφερειακό επίπεδο, και

 • παράγει το μεγαλύτερο μέρος του Περιφερειακού Ακαθάριστου Προϊόντος, σταθερά για πολλές δεκαετίες, ακόμη και σήμερα.

Το ερώτημα είναι: Πώς θα μπορέσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να αντιστρέψει τη φθίνουσα οικονομική πορεία των τελευταίων ετών, με ταυτόχρονη διαφοροποίηση της παραγωγικής της δομής, έτσι ώστε σε βάθος χρόνου να αντικατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα η οποία παραδοσιακά προερχόταν από τη βιομηχανία λιγνίτη;

Το Επιμελητήριο ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα αναπτυξιακής προοπτικής, δικτύωσης και εξωστρέφειας, θεωρεί ότι ο σωστός σχεδιασμός του νέου Οικονομικού Μοντέλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η απαίτηση της ανάπτυξης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη καινοτομίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να συνδεθεί με τους εξής άξονες:

 1. Ειδικό φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς, με διευκόλυνση των επιχειρήσεων για την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

 2. Περιβαλλοντική αποκατάστασης και επανάχρηση των περιοχών ορυχείων λιγνίτη με διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενίσχυση της βιομηχανικής κουλτούρας και κληρονομιάς της περιοχής και την επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού της βιομηχανίας λιγνίτη.

 3. Δίκτυα μεταφορών και συγκοινωνιών με σιδηροδρομική σύνδεση της Περιφέρειας με τους εγγύτερους λιμένες με έντονη εμπορική δραστηριότητα (Θεσσαλονίκη, Ηγουμενίτσα).

 4. Ίδρυση τεχνολογικών πάρκων, θερμοκοιτίδων και συνεργατικών σχηματισμών για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

 5. Ψηφιακός μετασχηματισμός του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με κίνητρα για νέες υποδομές, κατάρτιση του εργατικού δυναμικού για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του στις ΤΠΕ και κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για απασχόληση προσωπικού με υψηλή κατάρτιση για την έρευνα και την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Ειδικότερα, οι οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα έρθουν να αντικαταστήσουν την παραγωγή ενέργειας με χρήση λιγνίτη πρέπει στηρίζονται στην έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει να διαχέονται αποτελεσματικά στις επιχειρήσεις. Σε ότι αφορά την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η Ελλάδα κατατάσσεται σε πολύ χαμηλή θέση στην και βρίσκεται στην τελευταία θέση στην ΕΕ των 28 στον πίνακα αποτελεσμάτων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Για να γεφυρωθεί το χάσμα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη πρέπει να αξιοποιηθούν τα οφέλη της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, μια αιχμή την αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ίσως είναι σκόπιμο να αναθεωρήσει τη θέση της σε σχέση με τους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης, ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις ενίσχυσης επιχειρηματικών επενδύσεων οι οποίες αφορούν έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων του τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών.

Με αφορμή τη αναδιάρθρωση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στο χώρο της περιφερειακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει οι επενδύσεις που έχει κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε ερευνητικές υποδομές, είτε αυτές είναι κτήρια είτε εξοπλισμός, να αρχίσει να αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Πρέπει τα ερευνητικά ιδρύματα να ενισχυθούν με το ανθρώπινο δυναμικό εκείνο το οποίο θα διαδραματίσει καταλυτικό ρολό στην επιστροφή προς την τοπική οικονομία της αξίας των πόρων που έχουν επενδυθεί.

Υπάρχει η εκτίμηση ότι η Περιφέρεια διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με εξαιρετική κατάρτιση, το οποίο λόγω υψηλού ποσοστού ανεργίας υπό-απασχολείται σε παρεμφερή αντικείμενα στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα. Θεσσαλονίκη). Η παροχή κατάλληλων κινήτρων και ο σχεδιασμός συντονισμένων δράσεων για την ενασχόλησή τους σε δράσεις έρευνας και καινοτομίας σε τοπικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τους ερευνητικούς φορείς της Περιφέρειας, θα διευκολύνει τον επαναπατρισμό ατόμων με υψηλή εξειδίκευση. Επίσης, η παροχή κινήτρων για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αυτό-απασχόλησής τους, ιδίως για τις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα έχει οφέλη με πολλαπλασιαστικό παράγοντα.

Ιδιαίτερα ως προς τις Συστοιχίες Καινοτομίας το Επιμελητήριο έχει υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία, η οποία αφορά την χρηματοδότηση Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για την υποστήριξη των Προτεραιοτήτων Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Μετάβασής της σε Οικονομικό και Ενεργειακό Μοντέλο Μηδενικής Λιγνιτικής Εξάρτησης. Επιπλέον, το Επιμελητήριο Κοζάνης διαθέτει τις υποδομές και βρίσκεται σε αυξημένο επίπεδο ωρίμανσης για φιλοξενία Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα είναι αναγκαίο να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την επαγγελματική ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού σε σύνδεση με την αναπροσαρμογή του παραγωγικού μοντέλου, μέσω κατάρτισης και επανακατάρτισης, συμβουλευτικής ενδυνάμωσης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

Το Επιμελητήριο Κοζάνης πληροί όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να φιλοξενήσει Κέντρο Επαγγελματικής και Επιχειρηματικής Αριστείας για την για την επαγγελματική ενδυνάμωση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα των άμεσα πληττομένων από την παύση της λιγνιτικής δραστηριότητας, και την προσαρμογή τους στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

Η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Το Επιμελητήριο έχει πρωτοστατήσει στην ίδρυση του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Α.ΔΥ.Μ.) το οποίο ιδρύθηκε το 2016 με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το Ταμείο στοχεύει στη βοήθεια προς τις τοπικές ΜΜΕ με τη μορφή μικρών επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και χρηματοδότηση σε έργα έρευνας και ανάπτυξης με προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία. Η λειτουργία του Ταμείου θα βοηθήσει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε πλείστα αναπτυξιακά προγράμματα (π.χ. Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, Προσκλήσεις στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS), θα ενισχύσει τη ρευστότητα και την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Επίσης, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο θεσμοθετήθηκε πρόσφατα, χρηματοδοτείται από το 2% του συνόλου των δικαιωμάτων CO2 σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει στόχο τη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών σε νέα βιώσιμα οικονομικά μοντέλα και την πολυεπίπεδη στήριξη των εργαζομένων της λιγνιτικής βιομηχανίας. Την πρώτη περίοδο (2018-2020), σχεδιάστηκε να διατεθούν 60 εκατομμύρια € (20 εκατομμύρια € / έτος). Προτείνουμε τη χρήση πόρων από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για την υλοποίηση εμβληματικών έργων τα οποία θα συνεισφέρουν αφενός στη χάραξη νέων βιώσιμων οικονομικών μοντέλων αλλά και στην απόκτηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας με προστιθέμενη αξία.

Ήδη, έχει ξεκινήσει ο στρατηγικός σχεδιασμός για το Πολυετές Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 2021 – 2027. Τον Μάρτιο του 2019, στην Αθήνα, παρουσιάστηκε το σχετικό Country Report από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 14 Μαΐου εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη έκδοση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής από την αρμόδια Πολιτική Επιτροπή. Το Επιμελητήριο βρίσκεται στη διάθεσή κάθε αρμόδιας αρχής ώστε αυτή τη φορά, για την Περίοδο 2021 – 2027, οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα ενεργής συμμετοχής στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Προτείνουμε την ενεργοποίηση του Τ.Α.Δ.Υ.Μ., τη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη μετάβαση της Περιφέρειας αλλά και των πόρων του υφιστάμενου και του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη χρηματοδότηση δράσεων και έργων ώστε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να είναι πρωτοπόρος στη μετάβαση σε οικονομικό μοντέλο με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι προκλήσεις του εγχειρήματος είναι τεράστιες, αλλά από την άλλη πλευρά παρουσιάζονται ευκαιρίες οι οποίες δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες.

Το Επιμελητήριο Κοζάνης είναι διατεθειμένο να αφιερώσει το μέγιστο δυνατό των πόρων τους οποίους διαθέτει για την επίτευξη των εθνικών στρατηγικών στόχων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στην περίπτωση της χώρας μας, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές δίνουν την δυνατότητα έμμεσης απαλλαγής τουλάχιστον ενός λιγνιτικού σταθμού της ΔΕΗ από τα δικαιώματα ρύπων

Ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση των ενεργοβόρων βιομηχανιών από το κόστος των δικαιωμάτων ρύπων, προωθεί η ΕΕ, η οποία στην περίπτωση της Ελλάδας δημιουργεί την προοπτική παράτασης λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων στη ΔΕΗ.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές των κρατικών ενισχύσεων που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της διαρροής του άνθρακα (δηλαδή της μετανάστευσης των βιομηχανιών σε περιοχές όπου δεν υπάρχει σύστημα φορολόγησης του άνθρακα) αυξάνει το ποσοστό αντιστάθμισης, φτάνοντας μέχρι και την πλήρη κάλυψη της σχετικής επιβάρυνσης για τον βιομηχανικό κλάδο.

Το τελευταίο αυτό σενάριο αφορά τις περιπτώσεις όπου η επιβάρυνση για τα δικαιώματα είναι δυσανάλογα για την επιχείρηση.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής οι επιλέξιμοι τομείς μειώνονται σε 8 αντί για 14 που ήταν σήμερα. Μεταξύ των επιλέξιμων τομέων περιλαμβάνεται η παραγωγή αλουμινίου, η παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων.

Στην περίπτωση της χώρας μας, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές δίνουν την δυνατότητα έμμεσης απαλλαγής τουλάχιστον ενός λιγνιτικού σταθμού της ΔΕΗ από τα δικαιώματα ρύπων.

Προϋπόθεση για αυτό είναι η συγκεκριμένη μονάδας να καλύπτει βιομηχανίες επιλέξιμες σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

Σε μία τέτοια περίπτωση το κόστος των ρύπων δε θα επιβαρύνει τον βιομηχανικό πελάτη που θα αποζημιώνεται μέσω της αντιστάθμισης ενώ ταυτόχρονα η ΔΕΗ θα πληρώνεται κανονικά το πλήρες κόστος της συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων. Ως αποτέλεσμα, η ΔΕΗ δεν θα επιβαρύνεται από τα δικαιώματα, ανεξάρτητα από τα επίπεδα στα οποία θα έχουν αυτά ανέβει.

Στην πράξη το παραπάνω σενάριο αφορά την Πτολεμαΐδα 5, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί με λιγνίτη μέχρι το 2030. Μάλιστα πληροφορίες θέλουν τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας, που είναι επιλέξιμες για αντιστάθμιση, να είναι έτοιμες να καταθέσουν συγκεκριμένη πρόταση για διμερείς συμβάσεις που θα καλύπτουν το πλήρες κόστος για τουλάχιστον μία μονάδα λιγνίτη συμπεριλαμβανομένου και του κόστους των ρύπων.

Ο Δήμος Εορδαίας, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση έργου), για το έτος 2020,

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

 • ΟΔΟΠΟΙΙΑ

 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

 • ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 • ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

να υποβάλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο, έως την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακής Ενότητας, το οποίο να είναι σε ισχύ και θα κατατεθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, 1ο χλμ. Πτολ/δας-Ασβ/τρας, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα, αυτοπροσώπως ή με courier.

Υπόδειγμα Αίτησης και Υ.Δ. βρίσκονται ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ptolemaida.gr).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24630-27066.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ποντοκώμης πρόκειται να κόψει την καθιερωμένη βασιλόπιτα και καλεί τα μέλη και τους φίλους του να παρευρεθούν. Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 στην αίθουσα της τοπικής κοινότητας Ποντοκώμης και ώρα 17:30μμ.

Σας περιμένουμε να πιούμε τον καφέ μας και να ανταλλάξουμε ευχές για το νέο έτος!
Το ΔΣ του Γυμναστικού Συλλόγου

Επαρκής χαρακτηρίζει τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής για τη 10ετία της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια, η μελέτη επάρκεια ισχύος του ΑΔΜΗΕ κατά την περίοδο 2020 – 2030.

Σύμφωνα με τα σενάρια που εξέτασε ο Διαχειριστής βασιζόμενα στο ΕΣΕΚ αλλά και σε αυτό της αυξημένης ζήτησης καταλήγει σε πέντε συμπεράσματα αναφορικά με την επάρκεια ισχύος. Κλειδιά για να αποφευχθούν μπλακ άουτ στην ηλεκτροδότηση είναι ο συνδυασμός του χρόνου της απολιγνιτοποίησης με εκείνον της ένταξης των τριών νέων θερμικών σταθμών (Πτολεμαΐδα V, Mytilineos και ΤΕΡΝΑ) συνολικής ισχύος 2.150 MW και των τεσσάρων υδροηλεκτρικών 700 MW εκ των οποίων οι τρεις πλέον των 650 MW είναι της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Φυσικά καθοριστικό ρόλο παίζει ο υπερδιπλασιασμός των ΑΠΕ στο σύστημα από τα  6.547 στα 15.674 MW στη δεκαετία 2020 -2030 καθώς αφενός δίνουν πρόσθετη παραγωγή στο σύστημα αφετέρου όμως κάνουν πιο δύσκολες τις προβλέψεις αναφορικά με τη διαθεσιμότητά τους. Στο σημείο αυτό ο ΑΔΜΗΕ υπογραμμίζει τη σημασία της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μελέτη του Διαχειριστή δείχνει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για το 2020 με βάση το σενάριο του ΕΣΕΚ στα 53.200 και για το 2030 στα 60.7730 GWh

Για το 2030 η ζήτηση με το σενάριο του  ΕΣΕΚ ανεβαίνει στις 60730 και με εκείνο της αυξημένης ζήτησης στις 66160 GWh.

Η μελέτη επάρκειας ισχύος του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2020 – 2030 καταλήγει στα παρακάτω συμπεράσματα:

§ Υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο Σενάριο Αναφοράς ΕΣΕΚ (πολύ σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, επίτευξη μεγάλου βαθμού διείσδυσης ΑΠΕ, πλήρης απολιγνιτοποίηση με παράλληλη αντικατάσταση με νέο παραγωγικό δυναμικό), η λειτουργία του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής καθ’ όλη την υπό εξέταση περίοδο 2020 – 2030.

§ Για το έτος όμως 2021, κατά το οποίο αποσύρονται λιγνιτικές μονάδες, χωρίς όμως να έχει προστεθεί νέο συμβατικό παραγωγικό δυναμικό στο Σύστημα, η επάρκεια του συστήματος είναι ευάλωτη στις διαμορφούμενες κλιματολογικές και υδρολογικές συνθήκες. Υπό δυσμενείς συνθήκες υπάρχει πιθανότητα το σύστημα παραγωγής να μην μπορεί να ικανοποιήσει επαρκώς τις αιχμές φορτίου.

§ Η αναμενόμενη ένταξη των νέων μονάδων της Πτολεμαΐδας V και των νέων μονάδων Συνδυασμένου Κύκλου ΦΑ, υπό τις υποθέσεις του Σεναρίου ΕΣΕΚ, σε συνδυασμό με την έναρξη της λειτουργίας της δεύτερης διασύνδεσης με τη Βουλγαρία, φαίνεται να αντισταθμίζει την απόσυρση του συνόλου των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων, βελτιώνοντας αισθητά την επάρκεια του συστήματος Από το 2025 και μετά, η ένταξη της νέας αντλητικής ισχύος, αλλά και η διαρκής αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ έχουν ως αποτέλεσμα οι τιμές του δείκτη LOLE να παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές. Επιβεβαιώνεται ότι η συμβολή της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην επάρκεια ισχύος είναι σημαντική, ιδίως όταν συνδυάζεται με υψηλή διείσδυση στοχαστικών ΑΠΕ.

§ Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας φαίνεται ότι η κρισιμότερη περίοδος για την επάρκεια του συστήματος είναι η περίοδος 2021-2024 κατά την οποία προβλέπεται η πλήρης απόσυρση των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων. Σε περίπτωση που τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας δεν αποδώσουν στο βαθμό που προβλέπεται στο υπό διαβούλευση ΕΣΕΚ, και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξηθεί περισσότερο, ή δεν ενταχθούν εγκαίρως στο σύστημα οι προβλεπόμενες νέες μονάδες, η επάρκεια του συστήματος καθίσταται ιδιαίτερα ευάλωτη στις διαμορφούμενες κλιματολογικές και υδρολογικές συνθήκες, και φαίνεται ότι ενδέχεται να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα το σύστημα παραγωγής να μην μπορεί να ικανοποιήσει επαρκώς τις αιχμές φορτίου κατά την περίοδο αυτή, παρά τη θεώρηση νέας δυναμικότητας διεθνών διασυνδέσεων.

§ Τυχούσα καθυστέρηση της ένταξης των νέων μονάδων πέραν του 2025 αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μη ικανοποιητικής κάλυψης της ζήτησης, ιδίως σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί σταθεροποίηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στα προβλεπόμενα από το ΕΣΕΚ επίπεδα. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι η απολιγνιτοποίηση του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να συμβαδίζει χρονικά με την ένταξη νέας ισχύος, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, παρά τη θεώρηση νέας δυναμικότητας διεθνών διασυνδέσεων, υπάρχει πιθανότητα το σύστημα παραγωγής να μην μπορεί να ικανοποιήσει επαρκώς τις αιχμές φορτίου υπό δυσμενείς συνθήκες.

Η ζήτηση το 2000 – 2019

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής καθαρής ζήτησης κατά τη δεκαετία 2000- 2010 ήταν 2.17%, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση σε σχέση με τις περασμένες δεκαετίες.

Κατά την περίοδο 2000-2007 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής καθαρής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 3.39%. Το 2008, απαρχή της οικονομικής κρίσης, η συνολική καθαρή ζήτηση (χωρίς το φορτίο άντλησης) στο Σύστημα ανήλθε στις 56.3 TWh που αποτελεί ιστορικό μέγιστο, παρουσιάζοντας αύξηση 1.11% σε σχέση με το 2007.

Το 2009 χαρακτηρίστηκε από σημαντική μείωση της συνολικής καθαρής ζήτησης στο Σύστημα, κατά 5.01% έναντι του 2008, η οποία οφείλεται στην αξιοσημείωτη μείωση των βιομηχανικών φορτίων κατά 20.19% σε σχέση με το 2008, ενώ η κατανάλωση σε επίπεδο Διανομής εμφανίστηκε επίσης μειωμένη κατά 3.63%.

Έπειτα από το 2013 η συνολική καθαρή ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ παρουσιάζει μια σταθεροποίηση περί τις 51 TWh. Το 2018 η συνολική καθαρή ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ ανήλθε σε 51462 GWh, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.0 % έναντι του 2017. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία του 2019 φαίνεται ότι η συνολική καθαρή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2019 είναι αυξημένη κατά 2.9% έναντι αυτής της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

energypress.gr

Αγαπάμε την πόλη μας, ΟΧΙ μόνο τα βουνά. Το Σάββατο 18/01/2020 στις 14,00 μμ ώρα μια ομάδα της Ορειβατική Λέσχη Εορδαίας θα προσπαθήσει “να καθαρίσει” τον παράδρομο που οδηγεί στο Νοσοκομείο. Από το ύψος που ξεκινάει το κανάλι ως το πάρκινγκ του Νοσοκομείου.

Η δραστηριότητά μας είναι συμβολική είναι μια προσπάθεια να ενωθούμε όλοι οι φίλοι και μέλη του συλλόγου, να γνωριστούμε καλύτερα και να υπάρξει αποτέλεσμα.

Ελάτε, λοιπόν να περπατήσουμε μαζί ομορφαίνοντας το κοντινό μας περιβάλλον.

Τα αρχοντορεμπέτικα μια ιστορία μια εποχή όταν όλα ήταν άποψη και στάση ζωής. Το επόμενο ταξίδι είναι μουσικό κ χαρακτηρίζει μια ολόκληρη εποχή με τις γεύσεις της. Monika Fotiadou δημιουργει Litsa Kalomoira επιλεγει εσεις απολαμβανετε. Προβατινα λαδοκολα, σουτζουκακια με σάλτσα κ ρύζι, φασολια με λουκάνικα στο φούρνο, μπουγιουρντι, μελιτζανοσαλατα κ υποβρυχιο απεριοριστο buffet με κρασι τσιπουρο κ ουζο Βρυσσα στα 10€ το άτομο. Τηλ κρατήσεων 2461034200

Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μία (1) ώρα αργότερα την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Γράφει ο Θόδωρος Δημητριάδη

Είναι πολύ εύκολο, απλό και ευχάριστο. Το συνιστούν όλοι οι γιατροί, διαιτολόγοι, γυμναστές, φιλόζωοι κλπ. δηλαδή το περπάτημα και την άσκηση.

Αγοράζετε λοιπόν ένα χαριτωμένο σκυλάκι (αν δεν έχετε ήδη ένα) και κάθε μέρα κάνετε 5-8 χιλιόμετρα βόλτα με το χαριτωμένο σκυλάκι.

Να μη ξεχνάτε, βέβαια, το σκουπάκι, το φαράσι και τη σακούλα (ξέρετε γιατί).

 

Ευχαριστούμε την Διοίκηση και τους μαθητές του Ι.ΙΕΚ ΔΕΗ για την πρόσκληση με θέμα: ενημέρωση για την αιμοδοσία, αιμοπετάλια, βλαστοκύταρα και δωρεά μυελού οστών.

  Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν την ενημέρωση διδάσκοντες και διδασκόμενοι για την αιμοδοσία, μια προσπάθεια που έχει να κάνει με την ανάγκη εύρεσης νέων εθελοντών. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αιμοπεταλιοδοτών Σταγόνα Ελπίδας επίσημος συνεργάτης του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας στην περιοχή, με τα μέλη του και την βοήθεια των αιμοδοτών καθημερινά έρχεται σε επαφή με ομάδες, συλλόγους, μαθητές, κοινότητες για να ενημερώνει κάθε φορά για την ανάγκη νέων εθελοντικών δράσεων για την Εθελοντική αιμοδοσία και δωρεά μυελού οστών.
 
Ελπίζουμε το ενδιαφέρον της Διοίκησης του Ι. ΙΕΚ ΔΕΗ να βρει και άλλους μιμητές.
Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ