Οδηγίες για το πώς ένας ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας μπορεί να ιδρύσει μονοπρόσωπη εταιρεία ΙΚΕ μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e-ΥΜΣ), σε μία ώρα, δίνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Το κόστος σύστασης είναι μειωμένο κατά 70% του κόστους σύστασης μέσω ΥΜΣ, ενώ για το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος σύστασης μέσω e-ΥΜΣ η σύσταση θα γίνεται δωρεάν. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ξεκίνησε να λειτουργεί σήμερα Δευτέρα 23 Ιουλίου, ενώ ήδη έχουν συσταθεί 3 μονοπρόσωπες ΙΚΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
 
1. Τι είναι η Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (e-ΥΜΣ); 
Ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία. (http://eyms.businessportal.gr) 
 
2. Ποιες εταιρείες μπορούν να συσταθούν μέσω e-ΥΜΣ; 
Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μπορούν να στήνονται μόνο μονοπρόσωπες ΙΚΕ. Σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούν να συστήνονται όλες οι νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ). 
 
3. Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να συστήσει κάποιος εταιρεία μέσω e- ΥΜΣ; 
Οι ιδρυτές απαιτείται να έχουν: 
•Ικανότητα δικαιοπραξίας
•Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ
•Κατάλληλη άδεια διαμονής αν προέρχονται από Τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα μας ή πρόκειται να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπική εταιρεία. Σχετική νομοθεσία: ν. 4251/2014 (A’ 80). 

4. Τι είναι το πρότυπο καταστατικό; 

•Το καταστατικό, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται ρητά στη ΥΑ 31637/2017 (Β’ 928), ανά νομική μορφή. Συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου τύπου. 
•Η χρήση του είναι υποχρεωτική για σύσταση μέσω e-ΥΜΣ, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου. 
•Αν οι ιδρυτές δεν επιθυμούν τη χρήση πρότυπου καταστατικού ή υπάρχουν εισφορές σε είδος που απαιτούν συμβολαιογραφικό τύπο, τότε οι ιδρυτές θα πρέπει να απευθυνθούν για τη σύσταση είτε στην ΥΓΕΜΗ οποιουδήποτε Επιμελητηρίου είτε στον Συμβολαιογράφο-ΥΜΣ. 
 
5. Πως υπογράφεται το καταστατικό σύστασης της εταιρείας; 
To καταστατικό υπογράφεται ηλεκτρονικά με δύο τρόπους: 
- Με τη χρήση κωδικών πρόσβασης των ιδρυτών στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή) 
- Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή) 

Οι δύο τύποι υπογραφών επιφέρουν τις ίδιες έννομες συνέπειες. 
 
6. Ποιο είναι το κόστος σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ; 
•Το κόστος σύστασης είναι μειωμένο κατά 70% του κόστους σύστασης μέσω ΥΜΣ. 
•Η πλατφόρμα διαθέτει εφαρμογή υπολογισμού κόστους πριν την έναρξη της σύστασης. 
•Για το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος σύστασης μέσω e-ΥΜΣ η σύσταση θα γίνεται δωρεάν. 
 
7. Ποια είναι η διαδικασία σύστασης:


- ΒΗΜΑ 1
Ένας εκ των ιδρυτών ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο αυθεντικοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-id) ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού χρήστη που διαθέτει για την πρόσβαση στο Taxisnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου και εισέρχεται στη ψηφιακή πλατφόρμα. Προαιρετικά, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προβεί σε έλεγχο επωνυμίας, έλεγχο ΚΑΔ και υπολογισμό κόστους σύστασης πριν ταυτοποιηθεί από το σύστημα. 

- ΒΗΜΑ 2
Μετά την ταυτοποίηση, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει με κλικ είτε την διαδρομή Συστάσεις→Σύσταση Νέας Εταιρείας, είτε το εικονίδιο "Ξεκινήστε τώρα μια νέα υπόθεση σύσταση εταιρείας". Στη συνέχεια επιλέγει με κλικ το εικονίδιο "Δημιουργία φακέλου σύστασης": 
- Συμπληρώνει ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού,
- κάνει ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και - συμπληρώνει όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα στοιχεία 
(δεν απαιτείται μεταφόρτωση – upload - κανενός εγγράφου ή αρχείου σε μορφή pdf, word, ή άλλη μορφή). 

- ΒΗΜΑ 3 
Οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία (ιδρυτές) λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα για την υποβληθείσα αίτηση σύστασης εταιρείας, αυθεντικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό (βλ. ερώτηση 5). Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων των καταχωρισμένων στοιχείων στο σύστημα. 

- ΒΗΜΑ 4
Μετά την υπογραφή-αποδοχή της αίτησης σύστασης, ακολουθεί ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους σύστασης. 

- ΒΗΜΑ 5 
Υποβολή αιτήματος σύστασης 
 
8. Ποιες ενέργειες πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημα e-ΥΜΣ μετά την υποβολή αίτησης σύστασης: 
Το σύστημα της e-YMS: 
•Χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) σύστασης 
•Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ 
• Αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την 
πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. 
•Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Taxis τα απαιτούμενα στοιχεία 
προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ 
•Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του TAXISNET για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού κλειδαρίθμου, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης 
στο TAXISNET. 
•Εγγράφει την συσταθείσα εταιρεία στο καθ ́ ύλην και κατά τόπο 
αρμόδιο Επιμελητήριο 
•Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας 
•Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες 
•Χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

9. Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες σύστασης μέσω ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ); 
•Η συμπλήρωση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75). 
•Συνεπώς, η ανάρτηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και εγγράφων επισύρει ποινή φυλάκισης, όπως προβλέπει ο εν λόγω νόμος. 
•Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και οι αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας Υπηρεσίες, υποχρεούνται, ανά τετράμηνο, να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των συστάσεων που έγιναν μέσω ΥΜΣ. 
•Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί αναληθές ή παράνομο στοιχείο, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο ν.1599/1986 (Α ́ 75). 

Πηγή

Με απόφαση της υπουργού Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά, και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ευάγγελου Αποστόλου, ορίστηκαν οι προδιαγραφές λειτουργίας των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και θεσπίζεται Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (3089/30-7-2018).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού μέσω της συγκεκριμένης απόφασης δημιουργείται για πρώτη φορά στην χώρα μας ένα σαφές πλαίσιο όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αγροτουρισμού, που θα έχουν το δικό τους ΚΑΔ, καλύπτοντας ένα θεσμικό κενό και ικανοποιώντας το πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων για τη ρύθμιση της επαγγελματικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο τομέα.

Ο καθορισμός των προδιαγραφών λειτουργίας των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και η θέσπιση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού, εντάσσονται στο πλαίσιο της υλοποιούμενης εθνικής και περιφερειακής τουριστικής πολιτικής, με στόχο:

· την ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού και εν προκειμένω την ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου,

· την ανάδειξη των αυθεντικών εμπειριών που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν και αποτελούν παγκόσμια τάση,

· τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των τοπικών παραγωγών και οικονομιών και την προώθηση των τοπικών προϊόντων που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν

Η συγκεκριμένη απόφαση διαμορφώθηκε μετά από μακροχρόνια διαβούλευση και συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με το συναρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, και τους φορείς αγροτουρισμού, με στόχο να δημιουργηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ώστε να καλυφθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο οι ανάγκες της αγοράς.

Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού ιδρύονται από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κατάλυμα, μέχρι 40 κλίνες το ανώτερο, το οποίο κατάλυμα μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός του αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις αποτελούν ειδική κατηγορία τουριστικών επιχειρήσεων, λειτουργούν με Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) που εκδίδεται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα του αγροτουρισμού υποχρεούνται να αποκτήσουν Ε.Σ.Α μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού μπορούν να λάβουν αγροκτήματα, όπως επίσης και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, εφόσον έχουν προηγουμένως αποκτήσει Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος, καθώς και οι αγροτικές και μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Επίσης, μέσα σε όρια κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται η ανέγερση μόνο μη κύριων καταλυμάτων.

Αξίζει επίσης, να αναφερθεί ότι για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχει προβλεφθεί και έχει ήδη δημιουργηθεί ειδικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ικανοποιώντας πάγιο αίτημα του κλάδου.

Πηγή

Φουλ τις μηχανές βάζουν οι τράπεζες με στόχο την αντιμετώπιση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων. Με αιχμή την πώληση δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και επιχειρήσεων από τον κλάδο του τουρισμού (καταλύματα, μικρές και μεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες) αλλά και αναδιαρθρώσεις κοινοπρακτικών δανείων μεγαλύτερων επιχειρήσεων θα επιχειρήσουν το επόμενο διάστημα να ενεργοποιήσουν κάθε δυνατό μέσο ώστε να απομειώσουν το χαρτοφυλάκιο των περίπου 43 δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια.

Ο SSM
Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η τακτική που ακολούθησαν ήταν ιδιαίτερα συντηρητική, έχοντας επικεντρωθεί κυρίως σε ρυθμίσεις στα δάνεια των νοικοκυριών και σε διαγραφές για να επιτύχουν τους στόχους τους, έχει στενέψει τα περιθώρια. Ο SSM σε κάθε ευκαιρία θέτει πλέον το θέμα της αντιμετώπισης των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων και ζητά από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να δράσουν.

Μονόδρομος η πώληση
Η πώληση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων είναι πλέον μονόδρομος για τις τράπεζες. Η απροθυμία μεγάλης μερίδα επιχειρηματιών να βρουν από κοινού με τις τράπεζες λύσεις που θα οδηγούσαν σε αναδιαρθρώσεις δανείων, φέρνει όλο και πιο κοντά την επιλογή της πώλησης σε ξένα επενδυτικά κεφαλαία.
Άλλωστε ο Σεπτέμβριος οπότε οι διοικήσεις των τραπεζών θα πρέπει να παρουσιάσουν στις εποπτικές Αρχές σχέδια για την απομείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έφτασε.

Δάνεια με εξασφαλίσεις
Στην κατεύθυνση αυτή οι τράπεζες επιταχύνουν τις πωλήσεις πακέτων κόκκινων επιχειρηματικών δανείων τους με στόχο να πετύχουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί από τον SSM και οι οποίοι δεν αποκλείεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να αναθεωρηθούν προς τα πάνω. Στόχος είναι να επιτύχουν την πώληση των δανείων αυτών τουλάχιστον στο 25% -30% καθώς πρόκειται για δάνεια με εξασφαλίσεις.

Η Alpha Bank
Έτσι στο τέλος του καλοκαιριού αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την πώληση πακέτου δανείων της Alpha Bank. Συγκεκριμένα τα δάνεια αυτά είναι συνολικού ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια με εξασφαλίσεις. Το πακέτο θα περιλαμβάνει σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 500 εταιρικά δάνεια μικρών επιχειρήσεων.

Η εθνική
Ανάλογα πακέτα δανείων περίπου 1,5 δισ. ευρώ προετοιμάζει για πώληση και η διοίκηση της Εθνικής και σύμφωνα με πληροφορίες στόχος είναι να πραγματοποιηθεί μετά το φθινόπωρο. Η πώληση θα αφορά δυο πακέτα δανείων. Το πρώτο θα περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια με εξασφαλίσεις (σε επαγγελματικά ακίνητα, βιομηχανικά οικόπεδα κ.τ.λ.) ενώ το δεύτερο δάνεια μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων (καταλυμάτων, μικρών ξενοδοχειακών μονάδων κ.ά.). Ταυτόχρονα και οι άλλες δυο τράπεζες Eurobank και Πειραιώς κινούνται στην ίδια κατεύθυνση εντός του 2018.

Διευθετήσεις
Παράλληλα από κοινού οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν ξεκινήσει να διευθετούν μέσω αναδιαρθρώσεων αλλά και ειδικής διαχείρισης δεκάδες δάνεια που χορήγησαν στο παρελθόν σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και τα οποία εδώ και καιρό βρίσκονται στο κόκκινο. Η αναδιάρθρωση των δανείων αυτών γίνεται μέσω του διατραπεζικού Forum Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων,που έχει δημιουργηθεί υπό την ομπρέλα της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις η αξία των δανείων αυτών υπολογίζεται στα 10 δισ. ευρώ και ήδη έχει ρυθμιστεί το 1/3 αυτών.

Το στοίχημα
Το στοίχημα που έχουν μπροστά τους οι τράπεζες είναι να καταφέρουν να μειώσουν τα κόκκινα επιχειρηματικά από τα 43 δισ. ευρώ που είναι σήμερα τουλάχιστον στα 34 δισ. έως το 2019. Αν και μέχρι σήμερα η συνεργασία μεταξύ των τραπεζών δείχνει να φέρνει αποτελέσματα, δεν αποτελεί μια εύκολη διαδικασία καθώς η διαφορετική έκθεση που έχουν οι τράπεζες στον δανεισμό των επιχειρήσεων κάνει πολλές φορές τα συμφέροντά τους αντικρουόμενα. Ταυτόχρονα εμπόδιο αποτελούν και οι προσφυγές στη Δικαιοσύνη για προστασία από τους πιστωτές των επιχειρήσεων που κερδίζουν χρόνο εις βάρος εργαζομένων και πιστωτών.

Δάνεια ύψους 13,51 δισ. ευρώ
Τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις ανέρχονταν στο τέλος του 2017 σε 135,1 δισ. ευρώ και αποτελούσαν το 60,8% της συνολικής χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών. Από αυτά τα περισσότερα από 4 στα 10 είναι κόκκινα. Σχετικά με τη διάρθρωση των χρηματοδοτήσεων στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση αφορά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου με τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενα να κυμαίνεται σε επίπεδο υψηλότερο του μέσου όρου του αντίστοιχου δείκτη των επιχειρηματικών ανοιγμάτων (56,5% έναντι 41,8%), ενώ προβληματίζει το γεγονός ότι ο κλάδος του τουρισμού παρουσιάζει υψηλό ποσοστό 42,4% παρά τον εξωστρεφή χαρακτήρα και την ανοδική πορεία του.

Ακριβά θα κοστίσει στις επιχειρήσεις του Βορρά η συμφωνία με τα Σκόπια, καθώς θα πρέπει να κατοχυρώσουν το brand name «Μακεδονία» σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Την ανάγκη αυτή υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κ. Αθανάσιος Σαββάκης, σημειώνοντας ότι για την ευρωπαϊκή κατοχύρωση το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί είναι 2.000 ευρώ ενώ για τη διεθνή μπορεί να αγγίξει ακόμα και τετραπλάσιο ποσό, δηλαδή πάνω από 8.000 ευρώ.

Ο κ. Σαββάκης σημείωσε ότι οι εταιρίες που χρησιμοποιούν τον όρο «Μακεδονία» είτε στην εταιρική τους ταυτότητα είτε σε προϊόντα τους, οι οποίες υπολογίζονται γύρω στις 4.000, θα πρέπει να κατοχυρώσουν την επωνυμία τους πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες δημιουργίας επιτροπής που θα εξετάσει το εν λόγω ζήτημα όπως προβλέπεται στη συμφωνία των Πρεσπών.

Η πρόταση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι εξελίξεις τρέχουν για τις εν λόγω εταιρίες, καθώς αρκετοί κρίνουν ότι η συμφωνία θα φέρει νέα δεδομένα, ευνοϊκά σε αρκετά σημεία, για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Βέβαια, η πρωτοβουλία της κατοχύρωσης θα είναι ένα επιπλέον οικονομικό έξοδο για τις ελληνικές εταιρίες που δεν το είχαν υπολογίσει.

Μόνο 24 ελληνικές
Μάλιστα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΒΒΕ, δύο εταιρίες από τα Σκόπια έχουν ήδη κατοχυρώσει το μακεδονικό brand name στον μεγαλύτερο οργανισμό στον κόσμο στη Γενεύη, ενώ καμία ελληνική δεν έχει προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια. Και στο ευρωπαϊκό μητρώο όμως η διαδικασία βρίσκεται πίσω, μιας και μόλις 24 επιχειρήσεις έχουν κατοχυρώσει το όνομα. Φυσικά, το οικονομικό λειτουργεί ανασταλτικά σε μια τέτοια ενέργεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος ανέλαβε πρωτοβουλία για δωρεάν νομική και διαδικαστική βοήθεια σε όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις -και όχι μόνο στα μέλη του- προκειμένου να κατοχυρώσουν τις επωνυμίες τους, καθώς η ολιγωρία μπορεί να κοστίσει θέσεις εργασίας και μερίδια αγοράς. Σημείωσε επίσης ότι η συμφωνία δημιουργεί προϋποθέσεις για αύξηση επενδύσεων στα Σκόπια, ενώ το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ανοίγει τεράστιες αμφίδρομες προοπτικές.

Ο κ. Σαββάκης σχολίασε και για το θέμα του ονόματος, σημειώνοντας ότι η κάθε συμφωνία έχει θετικά και αρνητικά, όμως το θέμα έπρεπε να λυθεί καθώς σε επιχειρηματικό επίπεδο έχει κοστίσει πάρα πολύ στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάζονταν να περάσουν τα προϊόντα τους μέσω Βουλγαρίας ή Αλβανίας προκειμένου να τα εξάγουν στα Σκόπια, με αποτέλεσμα να χάνουν σε ανταγωνιστικότητα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αναγκάστηκαν να προσφύγουν στα δικαστήρια για το όνομα του προϊόντος τους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρό του, ο ΣΒΒΕ έχει αναδείξει πολλές φορές την παραγωγή στην περιφέρεια με πρωτοβουλίες όπως η τελευταία για την καροχύρωση και επανέλαβε ότι ο σύνδεσμος είναι καθαρά βιομηχανικός, στον οποίο αυξημένα δικαιώματα έχουν μόνο οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, ενώ επικαλέστηκε στοιχεία ότι τα 381 μέλη του ΣΒΒΕ αντιπροσωπεύουν το 12% με 15% του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας.

ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

πηγή: https://www.eleftherostypos.gr

Μία σειρά από πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις ύψους 11 δισ. ευρώ θα πρέπει να περιμένουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά από τα τέλη Ιουλίου 2018 έως και τον Ιανουάριο του 2019.

Ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση των εισοδημάτων τους θα διαπιστώσουν εκατομμύρια φορολογούμενοι από τα τέλη του τρέχοντος Ιουλίου. Κι αυτό γιατί οι φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται για ακόμη μία χρονιά να είναι ιδιαίτερα βεβαρημένες, σύμφωνα βεβαίως και με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού 2018.
Οι νέοι φόροι

Οι νέοι φόροι που θα μπουν στην καθημερινότητα των πολιτών από τον Ιούλιο του 2018 έως και τον Ιανουάριο του 2019, όπως τα κωδικοποιεί η ΕΣΕΕ σε ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη της, συνοψίζονται στα εξής:

-Φόρος Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
-Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης,
-Προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενου έτους
-Φόρος πολυτελούς διαβίωσης
-ΕΝΦΙΑ 2018
-Τέλη κυκλοφορίας για το 2019.

Συμπεριληφθείσας της και τελευταίας δόσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), το ύψος των πληρωτέων ποσών που θα κληθούν να καταβάλλουν στο ελληνικό Δημόσιο οι υπόχρεοι - νοικοκυριά & επιχειρήσεις- προσεγγίζει τα επίπεδατων 11 δις €.

Η γενική περιγραφή των νέων φόρων που θα κληθούν να εξοφλήσουν εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος φυσικά και νομικά πρόσωπα, έχει ως εξής:

Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017 έχει παραταθεί μέχρι και την 26η Ιουλίου 2018, ενώ στα εκκαθαριστικά του εντύπου Ε1 ενσωματώνονταιη ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος, η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό σημ είωμα καλούνται να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη λήγει στις 31 Ιουλίου, η δεύτερη στις 28 Σεπτεμβρίου και η τρίτη στις 30 Νοεμβρίου.

Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται επίσης μέχρι την 26η Ιουλίου 2018. Η εξόφληση του φόρου θα γίνει σε έξι ίσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τα τέλη Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου του παρόντος έτους.

ΕΝΦΙΑ 2018

Οπως και πέρυσι έτσι και φέτος εκτιμάται πως το αργότερο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουν αναρτηθεί στο σύστημα TAXISnet τα εκκαθαριστικά σημειώματα φυσικών & νομικών προσώπων με τα ποσά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για το 2018.

Η εισπραξιμότητα του φόρου υπολογίζεται στα 2,65 δις ευρώ, ενώ η εξόφληση του φόρου θα γίνει σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον προσεχή Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2019.

Τέλη Κυκλοφορίας 2019

Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2018 πάνω από 5 εκ. κάτοχοι αυτοκινήτων και δικύκλων θα κληθούν να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2019, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα περίπου 1,2 δις ευρώ.

Η διευθέτηση της πληθώρας των επικείμενων φορολογικών βαρών ξεκινάει με τη ν καταβολή της 1ης δόσης φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων την 31η Ιουλίου και συνεχίζεταιμε τη 2η δόση του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων στις 31 Αυγούστου.

Ο Σεπτέμβριος εκτός από τη 2η δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και την αντίστοιχη 3η των νομικών, περιλαμβάνει και την 1η από τις 5 μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, οι υποχρεώσεις του οποίου ολοκληρώνονται τον Ιανουάριο του 2019. Παράλληλα, το Δεκέμβριο του 2018, σχεδόν 5 εκ. ιδιοκτήτεςοχημάτων θα πρέπει να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019.

Επίσης, πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως οι προαναφερθείσες φορολογικές υποχρεώσεις έρχονται να προστεθούν στις ήδη τρέχουσες από την αρχή του έτους, με τις κυριότερες εξ’ αυτών να αφορούν κυρίως επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

«Στεγνώνει» η αγορά
«Για ακόμη μία χρονιά οι αδικαιολόγητα υψηλές επιβαρύνσεις στα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων, στερούν πολύτιμους πόρους από την αγορά, οι οποίοι εν όψει της επικείμενης εξόδου από τα Μνημόνια θα μπορούσαν να έχουν πολλαπλασιαστικά θετικές επιδράσεις στην ανάκαμψη της οικονομίας» επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης.

Κάνει λόγο για την ανάγκη αναθεώρησης της υιοθετούμενης μέχρι σήμερα περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, με έμφαση στη μείωση των φορολογικών συντελεστών, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά και συμπληρώνει ότι «η αναθέρμανση της πραγματικής οικονομίας συνιστά βασική συνιστώσα χάραξης μίας υγιούς αναπτυξιακής πολιτικής, με τα πολλαπλά οφέλη να διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας».

Σελίδα 1 από 2
Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ
THARROSLOGO
ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ