ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομισθίων Εκπαιδευτών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
για τα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. έτους κατάρτισης 2018-2019


Για την κάλυψη θέσεων σε ωρομίσθιους εκπαιδευτές, σύμφωνα με τις ανάγκες των Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ., αρχίζει την Δευτέρα 03/09/2018 και ώρα 08:00 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 07/09/2018 και ώρα 18:00.

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://a2.oaed.gr/pegasus με την ένδειξη ¨Είσοδος Εκπαιδευτικού¨, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr, μαζί με άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για τους υποψήφιους Εκπαιδευτές.

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/Β΄/14-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δίνονται στην υπ΄ αριθμ. 58185/30-08-2018 Προκήρυξη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr και στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.

Με καθυστέρηση ενός έτους ελήφθη η απόφαση από το ΔΣ της ΕΡΤ για την πρόσληψη 206 συμβασιούχωνγια την κάλυψη άμεσων αναγκών της εταιρείας. Η συζήτηση είχε ξεκινήσει πέρυσι και είχε σταματήσει στην είσοδο του υπουργείου Οικονομικών, καθώς δεν ενέκρινε, όπως είχε το δικαίωμα, τις προσλήψεις. Τώρα, μετά τη σύμβαση της ΕΡΤ με τις ομάδες, άλλαξαν τα πράγματα, όπως και οι ανάγκες της ΕΡΤ και πλέον χρειάζονται 400 άτομα, εξαιτίας του όγκου των μεταδόσεων και των παραγωγών που πρέπει να γίνουν.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος – Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Βασίλης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Γεώργιος Θαλασσινός, η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Πέτρος Φίλος, Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 3ο : Πρόσληψη 206 συμβασιούχων ΣΟΧ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ΑΔΣ 1714/7.6.2017, για την υποβολή αιτήματος για την έκδοση απόφασης που προβλέπεται στην ΠΥΣ 33/2006, το αίτημα του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ με αρ. πρωτ. : 792/3.7.2017, την τεκμηρίωση αναγκαιότητας του αιτήματος περί έκδοσης της πράξης που προβλέπεται στην ΠΥΣ 33/2006 με αρ. πρωτ. : 1349/18.10.2017, την προφορική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να υποβάλει στον αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κο Νικόλαο Παππά, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της ΕΡΤ ΑΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, αίτημα για την ένταξη στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης του παραπάνω θέματος και για τη λήψη απόφασης προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα προς τους αρμόδιους Υπουργούς για την έκδοση της πράξης που προβλέπεται στην ΠΥΣ 33/2006, σχετικά με την έγκριση σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με 206 άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΕΡΤ ΑΕ στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του προγράμματός της για την περίοδο 2018 -2019.

Μηχανικός Μικροδορυφόρων

Απαραίτητα προσόντα

 Δίπλωμα  Αστροναυπηγού  Μηχανικού  ή  Μηχανολόγου  Μηχανικού  ή  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Αεροναυπηγού με ειδίκευση στους μικροδορυφόρους.

 Εμπειρία  στην  σχεδίαση,  προσομοίωση,  επαλήθευση  και  δοκιμή  αποστολών μικροδορυφόρων,  καθώς  επίσης  και  συμμετοχή  σε  διαστημικές  επιχειρήσεις  (space operations) / αποστολές (missions) τουλάχιστον για 2 έτη.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Γνώση  εφαρμογής  μεθόδων /  διαδικασιών  υπολογισμού  μεγεθών  αποστολής (π.χ. power budget, link budget, propulsion, orbital mechanics etc.)  που  αφορούν  στην  επιλογή  των δεδομένων  για  την  κατασκευή  ενός  μικροδορυφόρου  ανάλογα  με  τις  διαστημικές επιχειρήσεις στις οποίες θα συμμετάσχει.

 Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  διεθνή  συνέδρια  στο  γνωστικό αντικείμενο  της αστροναυπηγικής μηχανικής  ή/και  του μηχανολόγου μηχανικού με ειδική αναφορά στους μικροδορυφόρους.

 Εμπειρία  συμμετοχής  σε  διαστημικές  αποστολές  με  υπευθυνότητα  στην  κατασκευή μικροδορυφόρων.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Διαστημικό Δίκαιο

Απαραίτητα προσόντα

 Πτυχίο Νομικών επιστημών.

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο δίκαιο του διαστήματος  (δίκαιο αέρος και διαστήματος ή δίκαιο διαστήματος και τηλεπικοινωνιών).

 Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα δημοσίου διεθνούς δικαίου και/ ή ιδιωτικού

δικαίου του διαστήματος, σε ζητήματα αδειοδότησης διαστημικών δραστηριοτήτων και εν γένει σε ρυθμιστικά θέματα από πλευράς εθνικού, διεθνούς και  Ευρωπαϊκού δικαίου.

 Εμπειρία  στη  σύνταξη  συμβάσεων  (συμβάσεις  κατασκευής,  εκτόξευσης,  διαχείρισης, ασφάλισης διαστημικών αντικειμένων) και σε θέματα αστικής ευθύνης τρίτων.

 Εμπειρία ενασχόλησης με Ευρωπαϊκά δορυφορικά και εν γένει διαστημικά προγράμματα και ακολουθούμενες  πολιτικές,  σε  διαπραγματεύσεις  συμβάσεων,  σε  χειρισμό  δικαστικών υποθέσεων με συναφές αντικείμενο, καθώς και σε εξωδικαστικό χειρισμό (διαμεσολάβηση, διαιτησία κλπ) κρίσεων.

 Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  συνέδρια  στο  ειδικό  γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης & Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης

Απαραίτητα προσόντα

 Δίπλωμα  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού  Η/Υ,  Τοπογράφου Μηχανικού,  ή  Πτυχίο Τμήματος Σχολής Θετικών Επιστημών.

 Τουλάχιστον  τρία  (3)  χρόνια  εμπειρίας  στον  τομέα  της  τηλεπισκόπησης  και  γνώση  των τεχνολογιών, συστημάτων επεξεργασίας σήματος και εικόνας από δορυφορικά συστήματα.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Εμπειρία σε εφαρμογές τηλεπισκόπησης (γεωργία ακριβείας, επιτήρηση συνόρων, πλοήγηση, προστασία περιβάλλοντος, πρόβλεψη και ανάλυση καταστροφικών φαινομένων κτλ).

 Εμπειρία στην σύνθεση, προγραμματισμό ή/και λειτουργικές προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Galileo & του Copernicus.

 Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  διεθνή  συνέδρια  στο  γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Διαστημικά Συστήματα Δεδομένων

Απαραίτητα προσόντα

 Πτυχίο  Τμήματος  Σχολής  Θετικών  Επιστημών  ή  δίπλωμα  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

 Εμπειρία στην σχεδίαση, προσομοίωση, επαλήθευση και δοκιμή διαστημικών συστημάτων δεδομένων που επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διαχειρίζονται δεδομένα εν‐πτήσει.

 Εμπειρία συμμετοχής σε έργα R&D που αφορούν τεχνολογίες και υλοποίηση διαστημικών συστημάτων δεδομένων που επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διαχειρίζονται δεδομένα εν‐ πτήσει.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε περιοδικά και/ή συνέδρια στο γνωστικό αντικείμενο των διαστημικών συστημάτων δεδομένων που επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διαχειρίζονται δεδομένα εν‐πτήσει ή/και των αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Εξερεύνηση Διαστήματος ‐ Ανθρώπινη Παρουσία στο Διάστημα

 Πτυχίο Φυσικής Διαστήματος ή Διαστημικής επιστήμης ή συναφές.

 Τουλάχιστον  2  έτη  εμπειρίας  στην  σχεδίαση,  προσομοίωση,  επαλήθευση  και  δοκιμή αποστολών δορυφόρων.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  διεθνή  συνέδρια  στο  γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

 Εμπειρία συμμετοχής σε διαστημικές αποστολές εξερεύνησης διαστήματος / πλανητών και έρευνας ανθρώπινης παρουσίας στο διάστημα.

 Γνώση  εφαρμογής    μεθόδων /  διαδικασιών  υπολογισμού  μεγεθών  αποστολής (π.χ. power budget, link budget, propulsion, orbital mechanics etc)  που  αφορούν  στην  επιλογή  των δεδομένων για την αποστολή ενός δορυφόρου για την εξερεύνηση του διαστήματος

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Διαστημική Ρομποτική και Αυτοματισμοί

 Δίπλωμα  Μηχανολόγου  ή  Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού  ή  πτυχίο  Τμήματος  Σχολής  Θετικών Επιστημών, με εξειδίκευση στην διαστημική ρομποτική ή στα συστήματα αυτοματισμών στο διάστημα.

 Τουλάχιστον 2 έτη βιομηχανικής εμπειρίας στην σχεδίαση, προσομοίωση, επαλήθευση και δοκιμή αποστολών δορυφόρων.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Γνώση προγραμματισμού (matlab) με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θεματικές περιοχές όπως η μαθηματική  προσομοίωση, η εξομοίωση, ο σχεδιασμός συστημάτων και η βελτιστοποίηση (optimization).

 Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  διεθνή  συνέδρια  στο  γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

 Εμπειρία  συμμετοχής  σε  διαστημικές  αποστολές  με  υπευθυνότητα  στην  κατασκευή ρομποτικών τμημάτων ή αυτοματισμών δορυφόρων.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας

Δορυφορικές Κατασκευές και Μηχανική Υλικών

Δίπλωμα  Μηχανολόγου  ή  Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού  ή  /  και  Αεροναυπηγού  ή  πτυχίο τμήματος σχολής Θετικών Επιστημών.

 Εμπειρία στη μελέτη σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, δοκιμή/πιστοποίηση υποσυστημάτων δορυφόρων / διαστημοπλοίων.

 Εμπειρία στην χρήση MATLAB, C++, Delphi/Python, εξομοιωτών Satellite Tool Kit, Free flyer, ESATAN, PASTRAN/NASTRAN  ή  άλλων  σχεδιαστικών  προγραμμάτων  και  πακέτων πεπερασμένων στοιχείων και MS office.

 Εμπειρία  στη  σχεδίαση  και  χρήση    μηχανολογικών  ή/και  μικροηλεκτρονικών  κατασκευών πιστοποίησης και δοκιμών τμημάτων δορυφόρων/διαστημοπλοίων (MGSE/EGSE).

 Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  διεθνή  συνέδρια  στο  γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Μηχανικός Δορυφορικών Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικών

 Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

 Τουλάχιστον  2  έτη  εμπειρίας  στην  μελέτη  και  προσομοίωση  δορυφορικών  τροχιών,  τις απώλειες διάδοσης και τα μοντέλα καναλιών των δορυφορικών ζεύξεων, τους αστερισμούς δορυφόρων,  τους  δορυφορικούς  προσομοιωτές  σε  επίπεδο  τροχιακής  μηχανικής  και  link budget και τις τεχνικές βελτιστοποίησης στο φυσικό και δικτυακό επίπεδο. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη και τη διαχείριση ασυρμάτων πόρων σε δορυφορικά δίκτυα και δίκτυα κινητών επικοινωνιών 5G.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  διεθνή  συνέδρια  στο  γνωστικό αντικείμενο της θέσης

 Γνώση 20 τουλάχιστον αντικειμένων στις θεματικές περιοχές εργαλείων προγραμματισμού, υπολογιστικών  μοντέλων  και  διαδικασιών,  γλωσσών  προγραμματισμού,  κρυπτογραφίας, δικτύων, servers, web  εφαρμογών,  προτύπων  ασφαλείας,  λειτουργικών  συστημάτων, αλγορίθμων, θεωρίας παιγνίων, συστημάτων βελτιστοποίησης, δορυφορικών software, κ.α.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Αστροναυπηγός Μηχανικός ή Μηχανικός Διαστημικών Συστημάτων / Επιχειρήσεων

 Πτυχίο Αστροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανικού Διαστημικών Συστημάτων / Επιχειρήσεων.

 Εμπειρία  στην  σχεδίαση,  προσομοίωση,  επαλήθευση  και  δοκιμή  αποστολών  δορυφόρων. Συμμετοχή  σε  διαστημικές  επιχειρήσεις  (space operations) /  αποστολές  (missions) τουλάχιστον για 2 έτη.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Γνώση  εφαρμογής  υπολογιστικών  διαδικασιών  υπολογισμού  μεγεθών  αποστολής  (π.χ. power budget, link budget, propulsion, orbital mechanics etc) που αφορούν στην επιλογή των δεδομένων για την κατασκευή ενός δορυφόρου ανάλογα με τις διαστημικές επιχειρήσεις στις οποίες θα συμμετάσχει.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Οικονομικά Διαστήματος

 Πτυχίο  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  ή  Τμήματος  Σχολής  Θετικών  Επιστημών    ή  Δίπλωμα Μηχανικού

 Μεταπτυχιακό  τίτλο  στον  τομέα  των  Οικονομικών  με  εξειδίκευση  στην  οικονομία  του Διαστήματος.

 Εκτενή  και  ευρεία  γνώση  της  οικονομικής  θεωρίας  καθώς  και  σταθερές  δεξιότητες  στις μαθηματικές και οικονομετρικές μεθόδους σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα.

 Ολοκληρωμένες γνώσεις σε υψηλό επίπεδο στην εφαρμοσμένη και θεωρητική οικονομία με αποδεδειγμένη  εμπειρία  στην  ανάλυση  της  διαστημικής  αγοράς  και  τον  αντίκτυπο  των διαστημικών τεχνολογιών στην εθνική και διεθνή οικονομία.

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη.

 Δημοσιευμένο  ερευνητικό  έργο  σε  περιοδικά  και/ή  διεθνή  συνέδρια  στο  γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

 Εμπειρία συμμετοχής σε διαστημικές αποστολές με υπευθυνότητα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

 Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε περιοδικά και/ή συνέδρια στο γνωστικό αντικείμενο.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Καταληκτική ημερομηνία στελέχωσης θέσεων του οργανισμού: 14 Σεπτεμβρίου 2018

Δειτε ολες τις θέσεις και υποβάλλετε βιογραφικό εδω

Ο ΜΟΒ ενδιαφέρεται να προσλάβει:

  • Χοροδιδάσκαλο εκμάθησης παραδοσιακών χορών σε παιδιά και ενήλικες.
  • Μουσικό για διεύθυνση παραδοσιακής χορωδίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην γραμματεία του Μορφωτικού Ομίλου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 18.00 έως τις 21.00 μέχρι την Παρασκευή 24 Αυγούστου.

H ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες, προκειμένου να συνάψει συμβάσεις έργου για την κάλυψη των αναγκών της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003030.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα – Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «02 – Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής Ειδικότερα, το Στέλεχος 1 απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής, το Στέλεχος 2 απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών ή Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής το Στέλεχος 3 απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών ή Τεχνολογιών Πληροφορίας Επικοινωνιών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής το Στέλεχος 4 απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών ή Διοικητικών Επιστημών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής το Στέλεχος 5 απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής ή Διοικητικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής το Στέλεχος 6 απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Θετικών Επιστημών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών ή Επικοινωνίας της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής το Στέλεχος 7 απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών ή Διοικητικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών ή Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής

– Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο στέλεχος της ΕΕΧ, κ. Καλλιάνη Μαρία στο τηλέφωνο 2103821524.

Δείτε εδώ όλη την προκύρηξη

ΤΑΓΑΡΑΣ

Στοιχεια επικοινωνιας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ Δυτικής Μακεδονίας

  Τσόντζα 2 Κοζάνη

  +30 2461038611

  +30 2461034611

  tharos@otenet.gr

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

Εφημερευοντα Φαρμακεια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΟΖΑΝΗΣ